18 marzo, 2016

QUÍMICA 2º. REPASO FORMULACIÓN DE ORGÁNICA


REPASO
1.   
  a) propilo
  b) butano
  c) propano
2.   
  a) 4-penteno
  b) 3-penteno
  c) 2-penteno
3.   
  a) 6-metil-3-propil-1,4-heptadiíno
  b) 2-metil-5-propil-3,6-heptadiino
  c) 3-propil-6-metil-1,4-heptadiíno
4.   
  a) pentaciclano
  b) ciclopentágono
  c) ciclopentano
5.   
  a) m-dimetilbenceno
  b) 1,2-dimetilbenceno
  c) p-xileno
6.   
  a) 2-cloro-2-penteno
  b) 1-cloro-2-penteno
  c) 4-cloro-3-penteno
7.   
  a) 1,2-ciclohexanodiol
  b) 1,2-bencenodiol
  c) 1,2-ciclohexanol
8.   
  a) 2-etil-1-metil-fenol
  b) 2-etil-3-metil-fenol
  c) 3-metil-2-etil-fenol
9.   
  a) etoxibenceno
  b) fenil etil éter
  c) fenoxietano
10.   
  a) 3-fenil-5-pentinal
  b) 3-fenil-1-pentinal
  c) 3-fenil-4-pentinal

11.   
  a) dimetil acetona
  b) propanal
  c) propanona
12.   
  a) ácido propanodioico
  b) ácido acético
  c) ácido propanoico
13.   
  a) etanoato de etilo
  b) metanoato de metilo
  c) etanoato de metilo
14.   
  a) metiltriamina
  b) trimetilamina
  c) propilamina
15.   
  a) N,N-dimetilbutanamida
  b) N-dimetilbutanamida
  c) dimetilbutanamida
16.   
  a) 3-nitro-2-propeno
  b) 1-nitro-1-propeno
  c) 3-nitro-1-propeno
17.   
  a) 2-butenonitrilo
  b) 1-propenonitrilo
  c) 2-propenonitrilo
18.   
  a) pentágono
  b) pentano
  c) pentilo
9.   
  a) 3-etil-2,4-pentadieno
  b) 3-etenil-2-penteno
  c) 3-etil-1,3-pentadieno
10.   
  a) 1-pentin-3-eno
  b) 3-penten-1-ino
  c) 2-penten-4-ino

19.   
  a) ciclopropano
  b) ciclobutano
  c) ciclocuadrado
20.   
  a) clorobenceno
  b) clorociclohexano
  c) cloroformo
21.   
  a) metano de fluor
  b) fluorometano
  c) fluoroetano
22.   
  a) 5-hexin-3-en-1-ol
  b) 3-hexen-1-in-6-ol
  c) 3-hexen-5-in-1-ol
23.   
  a) 2-etil-5-metil-bencenol
  b) 1-etil-4-metil-bencenol
  c) 1-etil-4-metil-2-bencenol
24.   
  a) propenoxiisopropano
  b) isopropil 1-propenil éter
  c) 1-propenil isopropil éter
25.   
  a) 3-pentendiol
  b) 3-pentendial
  c) 2-pentendial
26.   
  a) 4-metil-2,5-hexanodiona
  b) 3-metil-2,5-hexanodiona
  c) 4-metil-2,4-hexanodiona
27.   
  a) ácido 2-hidroxipropanoico o ácido láctico
  b) ácido 2-hidroxipropanoico o ácido acético
  c) ácido 2-hidroxietanoico o ácido láctico
28.   
  a) 1-butenoato de 1-propino
  b) 1-butenoato de 2-propino
  c) 3-butenoato de 2-propino

29.   
  a) melamina
  b) metilamina
  c) melanina
30.   
  a) metiletanamida
  b) 1-metilacetamida
  c) N-metiletanamida
31.   
  a) 3-nitro-1-propeno
  b) 1-nitro-2-propeno
  c) 1-nitro-3-propeno
32.   
  a) cianuro de etilo
  b) 2-propenonitrilo
  c) 1-propenonitrilo
33.   
  a) octano
  b) hexano
  c) heptano
34.   
  a) 2,5-dimetil-1,3-heptadieno
  b) 5-etil-2-metil-1,3-hexadieno
  c) 2-etil-5-metil-3,5-hexadieno
35.   
  a) 1-butin-3-eno
  b) 1-buten-3-ino
  c) 3-buten-1-ino
36.   
  a) 4-etil-3-metil-ciclopenteno
  b) 4-etil-5-metil-ciclopenteno
  c) 5-metil-4-etil-ciclopenteno
37.   
  a) 4-etil-1-isopropil-3-metilbenceno
  b) 1-etil-5-isopropil-1-metilbenceno
  c) 1-etil-4-isopropil-2-metilbenceno
38.   
  a) dibromo-butano
  b) 2,3-dibromo-butano
  c) 1,2-dimetil-1,2-dibromo-etano

39.   
  a) 2,3-butanol
  b) 2,3-butanodiol
  c) 2,3-butanodial
40.   
  a) 1,3-bencenodiol
  b) 2,4-bencenodiol
  c) 1,3-difenol
41.   
  a) dietoxi
  b) etoxi etil éter
  c) dietil éter
42.   
  a) butanodial
  b) etanodial
  c) butanal
43.   
  a) 2-metil-3-pentanona
  b) 4-metil-3-pentanona
  c) etil vinil cetona
44.   
  a) ácido p-bencenodicarboxílico
  b) ácido m-bencenodicarboxílico
  c) ácido o-bencenodicarboxílico
45.   
  a) 1-butenoato de metilo
  b) 3-butenoato de metilo
  c) 3-propenoato de metilo
46.   
  a) N,N'-dimetil-2,5-propanodiamina
  b) N,N-dimetil-1,3-propanodiamina
  c) N,N'-dimetil-1,3-propanodiamina
47.   
  a) dimetilbenzamida
  b) bencildimetilamida
  c) N,N-dimetilbenzamida
48.   
  a) 2,4,6-trinitrobenceno (T.N.B.)
  b) 2,4,6-trinitrotolueno (T.N.T.)
  c) 2,4,6-trinitrotroleno (T.N.T.)

49.   
  a) etanonitrilo
  b) metanonitrilo
  c) cianuro de etilo
50.   
  a) pentano
  b) etil-propano
  c) metil-butano
51.   
  a) 1,3-buteno
  b) 1,3-butadieno
  c) 2,3-butadieno
52.   
  a) 4-etinil-2,2-dimetil-pentano
  b) 2,2,4-trimetil-5-hexino
  c) 3,5,5-trimetil-1-hexino
53.   
  a) 2-ciclohexeno
  b) ciclohexeno
  c) ciclohexano
54.   
  a) m-trimetilbenceno
  b) trimetilbenceno
  c) 1,3,5-trimetilbenceno
55.   
  a) 1,5-diclorobenceno
  b) 1,3-diclorobenceno
  c) p-diclorobenceno
56.   
  a) 1-ciclohexen-3,5-diol
  b) 1-ciclohexen-4,6-diol
  c) 4-ciclohexen-1,3-diol
57.   
  a) 2,6-dimetil-fenol
  b) 1,3-dimetil-fenol
  c) 2,6-dimetil-hidroxibenceno
58.   
  a) ciclohexil fenil éter
  b) fenil hexil éter
  c) fenoxibenceno
59.   
  a) propanol
  b) etanal
  c) propanal
60.   
  a) propanona
  b) etil metil cetona
  c) metil etil cetona
61.   
  a) ácido butenoico
  b) ácido butanoico
  c) ácido 2-butenoico
62.   
  a) benzoato de metilo
  b) etanoato de fenilo
  c) benzoato de etilo
63.   
  a) N-etilpropilamina
  b) N-propiletilamina
  c) N-etil-N-propilamina
64.   
  a) ciclohexanamida
  b) benzamida
  c) bencenamida
65.   
  a) nitrociclopropano
  b) 1-nitrociclopentano
  c) nitrociclopentano
66.   
  a) ciclohexanocarbonitrilo
  b) fenilcarbonitrilo
  c) bencilcarbonitrilo
67.   
  a) 2,2,4-tetrametil-pentano
  b) 2,2,4-trimetil-pentano
  c) 2,2-dimetil-4-metil-pentano
68.   
  a) 2-metil-4-etil-1,3,5-hexatrieno
  b) 4-etil-2-metil-1,3,5-hexatrieno
  c) 3-etil-5-metil-1,3,5-hexatrieno

69.   
  a) 4-pentino
  b) 1-pentino
  c) 2-pentino
70.   
  a) tricicloanano
  b) cicloetano
  c) ciclopropano
71.   
  a) fenilmetano
  b) metilbenceno
  c) teleno
72.   
  a) triclorometano o cloroformo
  b) clorometano o cloroformo
  c) tetraclorometano o cloroformo
73.   
  a) 1,2,3-propanol o glicerina
  b) 1,2,3-propanotriol o glicerina
  c) 1,2,3-propanotrial o glicerina
74.   
  a) 1,2-difenol
  b) 1,2-bencenol
  c) 1,2-bencenodiol
75.   
  a) isobutoxiisopropano
  b) isobutil isopropil éter
  c) butil propil éter
76.   
  a) 4-hexinal
  b) 2-hexinal
  c) 1-hexinal
77.   
  a) ciclohexanona
  b) bencenona
  c) fenil cetona
78.   
  a) ácido 2-oxopentanoico
  b) ácido 2-oxobutanoico
  c) ácido 4-oxopentanoico

79.   
  a) etanoato de metilo
  b) metanoato de metilo
  c) metanoato de etilo
80.   
  a) reptilamina
  b) heptilamina
  c) hexilamina
81.   
  a) etanamida
  b) N-propanamida
  c) propanamida
82.   
  a) 1-metil-nitropropano
  b) nitrobutano
  c) 2-nitrobutano
83.   
  a) 3-metil-butanonitrilo
  b) 2-metil-butanonitrilo
  c) 2-metil-propanonitrilo
84.   
  a) 2-etil-pentano
  b) 2-propil-butano
  c) 3-metil-hexano
85.   
  a) 5-etil-2,2-dimetil-3,5-hexadieno
  b) 2,2-dimetil-5-etil-3,5-hexadieno
  c) 2-etil-5,5-dimetil-1,3-hexadieno
86.   
  a) 3,5-hexadien-1-ino
  b) 1-hexin-3,5-dieno
  c) 1,3-hexadien-5-ino
87.   
  a) 1-etil-2,4,4-trimetil-ciclohexano
  b) 4-etil-1,1,3-trimetil-ciclohexano
  c) 4-etil-1,1,5-trimetil-ciclohexano
88.   
  a) antraceno
  b) naftaleno
  c) fenantreno
89.   
  a) 1-clorobutano
  b) clorobutano
  c) 4-clorobutano
90.   
  a) 2-butan-1-ol
  b) 2-buten-1-al
  c) 2-buten-1-ol
91.   
  a) 1-etil-2,4-bencenodiol
  b) 4-etil-1,3-bencenodiol
  c) 1-etil-4,6-bencenodiol
92.   
  a) etil isopropil éter
  b) isopropoxietano
  c) etil propil éter
93.   
  a) 2-propilmetanal
  b) 1-metilpropanal
  c) 2-metilpropanal
94.   
  a) 3-etil-4-pentanona
  b) 3-etil-1-pentanona
  c) 3-etil-2-pentanona
95.   
  a) ácido 1,2,5-pentanotricarboxílico
  b) ácido 1,1,3-propanotrioico
  c) ácido 1,1,3-propanotricarboxílico
96.   
  a) isobutiloato de isopropilo
  b) isopentiloato de isopropilo
  c) isobutiloato de secpropilo
97.   
  a) fenilamina o anilina
  b) ciclohexilamina o anilina
  c) aminobenceno
98.   
  a) N-fenilmetanamida
  b) N-feniletanamida
  c) feniletanamida
99.   
  a) 1-nitroetano
  b) 2-nitroetano
  c) nitroetano
100.   
  a) cianuro de propilo
  b) propanonitrilo
  c) cianuro de butilo
101.   
  a) tetrametil-metano
  b) dimetil-propano
  c) pentano
102.   
  a) 1,3,5-hexadieno
  b) 1,3,5-hexeno
  c) 1,3,5-hexatrieno
103.   
  a) 4-etil-1,5-hexadiíno
  b) 3-etil-1,5-hexadiíno
  c) 4-etinil-1-hexino
104.   
  a) 1,6-ciclooctadieno
  b) 1,4-ciclooctadieno
  c) 1,5-ciclooctadieno
105.   
  a) 2,3-dietil-1-metilbenceno
  b) 1,2-dietil-3-metilbenceno
  c) 3-metil-1,2-dietilbenceno
106.   
  a) clorometilbenceno
  b) clorobenceno
  c) metilclorobenceno
107.   
  a) 2,3-dietilciclohexanol
  b) 1,2-dietilciclohexanol
  c) 1,2-dietilciclohexan-3-ol
108.   
  a) 1,3,5-bencenol
  b) 1,3,5-trifenol
  c) 1,3,5-bencenotriol
109.   
  a) metoxietano
  b) etoximetano
  c) metoxietoxi
110.   
  a) metanal
  b) metanol
  c) etanal
111.   
  a) 2-pentanona
  b) metil etil cetona
  c) 2-butanona
112.   
  a) ácido 4-metil-2-pentenoico
  b) ácido 2-metil-3-pentenoico
  c) ácido 2-metil-2-pentenoico
113.   
  a) benzoato de metilo
  b) etanoato de fenilo
  c) benzoato de etilo
114.   
  a) N-etil-N-metilpropilamina
  b) N-etil-N'-metilpropilamina
  c) N-etilmetilpropilamina
115.   
  a) dimetilamida
  b) diacetamida
  c) N,N-dietanamida
116.   
  a) nitrobencilo
  b) nitrobenceno
  c) nitrofenilo
117.   
  a) bencilcarbonitrilo
  b) ciclohexanocarbonitrilo
  c) cianuro de fenilo
118.   
  a) 7-etil-2,2,7-trimetil-octano
  b) 2-etil-2,7,7-trimetil-octano
  c) 2,2,7,7-tetrametil-nonano

119.   
  a) 3-buteno
  b) 1-buteno
  c) buteno
120.   
  a) 2-etil-3-pentino
  b) 4-etil-2-pentino
  c) 4-metil-2-hexino
121.   
  a) ciclohexano
  b) benceno
  c) ciclohexágono
122.   
  a) nitrobenceno
  b) aminobenceno
  c) nitrotolueno
123.   
  a) 4-bromo-2-buteno
  b) 1-bromo-3-buteno
  c) 1-bromo-2-buteno
124.   
  a) 4-metil-2,5-pentanodiol
  b) 2-metil-1,4-pentanodiol
  c) 2,4-dimetil-1,4-butanodiol
125.   
  a) 1-metilfenol
  b) 3-metilfenol
  c) 5-metilfenol
126.   
  a) metil 2-pentenil éter
  b) 2-pentenil metil éter
  c) 4-metoxi-2-penteno
127.   
  a) 2,2-dimetilbutanal
  b) 3,3-dimetilbutanal
  c) 3,3-dimetilbutanol
128.   
  a) 2-etil-3-oxo-pentanodial
  b) 4-etil-3-oxo-pentanodial
  c) etanal 2-butanal cetona
129.   
  a) ácido butanoico
  b) ácido propanoico
  c) ácido paranoico
130.   
  a) etanoato de etilo
  b) metanoato de etilo
  c) metanoato de propilo
131.   
  a) metiletilamina
  b) N-etilmetilamina
  c) N-metiletilamina
132.   
  a) pentanamina
  b) pentanamida
  c) butanamida
133.   
  a) metil-nitroetano
  b) 2-nitropropano
  c) 1-nitropropano
134.   
  a) 1,1,2,2-butanotetracarbonitrilo
  b) 2,2,3,3-butanotetracarbonitrilo
  c) 1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo
135.   
  a) 2-metil-3-propil-5-etil-hexano
  b) 5-etil-2-metil-3-propil-hexano
  c) 5-isopropil-3-metil-octano
136.   
  a) 3-propil-1,4-hexadieno
  b) 4-etenil-2-hepteno
  c) 4-propil-2,5-hexadieno
137.   
  a) 3-metil-1-hexen-5-ino
  b) 4-metil-1-hexin-5-eno
  c) 3-metil-1-hexin-5-eno
138.   
  a) 4,5-dimetil-5-etil-ciclohexeno
  b) 5-etil-4,5-dimetil-ciclohexeno
  c) 4-etil-4,5-dimetil-ciclohexeno
139.   
  a) ciclohexano
  b) benceno
  c) bencina
140.   
  a) cloroeteno
  b) tetracloroetano
  c) tetracloroeteno
141.   
  a) 3-penten-2-ol
  b) 3-pentenol-2
  c) 3-pentin-2-ol
142.   
  a) 1,4-difenol
  b) 1,4-bencenol
  c) 1,4-bencenodiol
143.   
  a) metoxietileno
  b) etoximetileno
  c) vinil metil éter
144.   
  a) propinal
  b) etenal
  c) propenal
145.   
  a) 1-penten-4-ona
  b) 4-penten-2-ona
  c) 4-pentenona
146.   
  a) ácido 3-hidroxi-1,3,5-pentanotricarboxílico o ác. cítrico
  b) ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico o ác. cítrico
  c) ácido 1,2,3-propanoltricarboxílico o ác. cítrico
147.   
  a) 3-pentinoato de isobutilo
  b) 2-pentenoato de isobutilo
  c) 3-pentenoato de isobutilo
148.   
  a) ácido 2-aminobutanoico
  b) ácido 1-aminobutanoico
  c) ácido 2-aminopropanoico
149.   
  a) metilamida
  b) metanamida
  c) etanamida
150.   
  a) 1-nitropropano
  b) 1-nitrobutano
  c) nitrobutano
151.   
  a) cianuro de pentilo
  b) 3-pentanocarbonitrilo
  c) 2-etilpropanonitrilo
152.   
  a) dimetil-butano
  b) 4-metil-pentano
  c) 2-metil-pentano
153.   
  a) 2-metil-4-penteno
  b) 4-metil-1-penteno
  c) 2-metil-5-penteno
154.   
  a) 2,7-dimetil-3,5-nonadiíno
  b) 3,8-dimetil-4,6-nonadiíno
  c) 7-etil-2-metil-3,5-octadiíno
155.   
  a) 1-etil-1,2-dimetil-ciclopentano
  b) 2-etil-1,2-dimetil-ciclopentano
  c) 1,2-dimetil-1-etil-ciclopentano
156.   
  a) 2-etil-1,4-dimetilbenceno
  b) 1,4-dimetil-2-etilbenceno
  c) 1,4-dimetil-3-etilbenceno
157.   
  a) fluorclorometano
  b) cloroformo
  c) difluordiclorometano
158.   
  a) 2-ciclopentenol
  b) 1-ciclopentenol
  c) 1-ciclopenten-2-ol


159.   
  a) ferrol
  b) fenol
  c) fenilol
160.   
  a) vinil etil éter
  b) etinil etil éter
  c) etenil etil éter
161.   
  a) propanal
  b) butanal
  c) butanol
162.   
  a) dipropil cetona
  b) 3-butanona
  c) 3-pentanona
163.   
  a) ácido butanoico
  b) ácido butanodioico
  c) ácido 1,4-butanoico
164.   
  a) etanoato de fenilo
  b) patronato de fenilo
  c) propanoato de fenilo
165.   
  a) aminaetílica
  b) 2-aminoetanol
  c) 1-aminoetanol
166.   
  a) triacetamida
  b) trimetilamida
  c) trimetilamina
167.   
  a) p-cloronitrobenceno
  b) m-cloronitrobenceno
  c) o-cloronitrobenceno
168.   
  a) 2-metilbencenocarbonitrilo
  b) cianuro de tolueno
  c) 1-metilbencenocarbonitrilo

169.   
  a) propil-metano
  b) butano
  c) metil-propano
170.   
  a) 2-buteno
  b) buteno
  c) 2-butino
171.   
  a) 4-metil-2-hexino
  b) 4-etil-2-pentino
  c) 2-etil-3-pentino
172.   
  a) 1,4-dimetil-2,4-ciclohexeno
  b) 1,4-dimetil-2,4-ciclohexadieno
  c) 2,5-dimetil-1,3-ciclohexadieno
173.   
  a) propilbenceno o cumeno
  b) isopropilbenceno o cumeno
  c) neopropilbenceno o cumeno
174.   
  a) 1-bromo-4-cloro-benceno
  b) 4-bromo-1-cloro-benceno
  c) 4-cloro-1-bromo-benceno
175.   
  a) 4-propil-2-penten-5-ol
  b) 2-propil-3-penten-1-ol
  c) 4-propil-3-penten-1-ol
176.   
  a) 3-isopropil-1,5-bencenodiol
  b) 5-isopropil-1,3-bencenodiol
  c) 1-isopropil-3,5-bencenodiol
177.   
  a) 1-etoxi-2-propeno
  b) 3-etoxi-1-propeno
  c) 1-propenoxi-etano
178.   
  a) 3-oxibutanal
  b) 3-oxobutanal
  c) 3-oxabutanal

179.   
  a) 4-hexanona
  b) 3-rexona
  c) 3-hexanona
180.   
  a) ácido propanodioico
  b) ácido pentanodioico
  c) ácido pantanodioico
181.   
  a) 3-metil-butanoato de ciclohexilo
  b) 3-metil-butanoato de fenilo
  c) isobutanoato de ciclohexilo
182.   
  a) N-etilisopropilamina
  b) N-isopropiletilamina
  c) N-etil-N'-isopropilamina
183.   
  a) metilpropanamida
  b) N-metilpropanamida
  c) 1-metilpropanamida
184.   
  a) 1-nitro-2-propino
  b) nitropropino
  c) 3-nitro-1-propino
185.   
  a) 3-hexinocarbonitrilo
  b) 1-ciano-2-pentino
  c) 3-hexinonitrilo
186.   
  a) 4-etil-2,2,4-trimetil-hexano
  b) 3-etil-3,3,5-trimetil-hexano
  c) 4-etil-2,2,4-metil-hexano
187.   
  a) 4(2-propenil)-4-octeno
  b) 4-propil-4,7-octadieno
  c) 4-propil-1,4-octadieno
188.   
  a) 4-metil-2-hexin-4-eno
  b) 3-metil-2-hexen-4-ino
  c) 4-metil-4-hexen-2-ino
189.   
  a) 1,2,3-trimetil-ciclopentano
  b) 1,2,3-ciclotrimetil-pentano
  c) 1,2,3-trimetil-ciclopentilo
190.   
  a) o-dietilbenceno
  b) p-dietilbenceno
  c) m-dietilbenceno
191.   
  a) 3,3-dicloro-butano
  b) 2-cloro-butano
  c) 2,2-dicloro-butano
192.   
  a) 2,4-hexanol
  b) 2,4-hexanodiol
  c) 3,5-hexanodiol
193.   
  a) 1-metil-2,4,6-bencenotriol
  b) 2-metil-1,3,5-bencenotriol
  c) 1-metil-1,3,5-bencenotriol
194.   
  a) 3-etoxi-1-propino
  b) 1-etoxi-3-propino
  c) etil propinil éter
195.   
  a) 3-formilbutanodial
  b) 2-hidroxibutanodial
  c) 2-formilbutanodial
196.   
  a) 2-oxapentan-4-ona
  b) 4-oxapentan-2-ona
  c) 4-oxipentan-2-ona
197.   
  a) ácido 4-hidroxipentanodioico
  b) ácido 2-hidroxipentanodioico
  c) ácido 4-oxipentanodioico
198.   
  a) 1-formil-acetato de etilo
  b) 1-formil-propanoato de etilo
  c) 2-formil-acetato de etilo

199.   
  a) 2,4-hexanol
  b) 2,4-hexanodiol
  c) 3,5-hexanodiol
200.   
  a) propanol
  b) etanal
  c) propanal
201.   
  a) N-metilbutanamida
  b) N-metilpropanamida
  c) N-metilpropanamina
202.   
  a) cianuro de etilo
  b) metanonitrilo
  c) etanonitrilo
203.   
  a) 2-bromo-propeno
  b) 2-bromo-propano
  c) 1-bromo-propano
204.   
  a) 2-propenol
  b) 2-propanol
  c) 2-propanal
205.   
  a) butanol
  b) ácido propanoico
  c) ácido butanoico
206.   
  a) butanoato de isopropilo
  b) propanoato de isopropilo
  c) isopropilato de butilo
207.   
  a) ácido 2-butenoico
  b) ácido 2-butanoico
  c) ácido 2-propenoico
208.   
  a) ácido 3-oxopropanoico
  b) ácido 3-oxipropanoico
  c) ácido 3-hidroxipropanoico

209.   
  a) 3-metil-hexano
  b) 2-etil-pentano
  c) 2-propil-butano
210.   
  a) 3-buteno
  b) 1-buteno
  c) buteno
211.   
  a) metoxietoxi
  b) etoximetano
  c) metoxietano
212.   
  a) 2-metil-3-butanona
  b) 3-metil-2-butanona
  c) etanonitrilo
213.   
  a) ácido 2-propenoico
  b) ácido 1-propenoico
  c) ácido 1-etanoico
214.   
  a) 2,3-butanodial
  b) 2,3-butanol
  c) 2,3-butanodiol
215.   
  a) 2-etil-5-metil-3-hexeno
  b) 2,5-dimetil-3-hepteno
  c) 5-etil-2-metil-3-hexeno
216.   
  a) 1-cloro-3-buteno
  b) 3-cloro-2-buteno
  c) 1-cloro-2-buteno
217.   
  a) ácido 2-pentenodioico
  b) ácido 3-pentenodioico
  c) ácido 3-pentenoico
218.   
  a) pentanoato de etilo
  b) propanoato de etilo
  c) butanoato de etilo

219.   
  a) metilamida
  b) etanamina
  c) etanamida
220.   
  a) metoxietano
  b) etoximetano
  c) etil metil cetona
221.   
  a) 2,4-hexadieno
  b) 1,3-hexadieno
  c) 1,2-hexadieno
222.   
  a) propanal
  b) dimetiléter
  c) propanona
223.   
  a) 4-penten-2-ino
  b) 1-penten-3-ino
  c) 1-penten-2-ino
224.   
  a) 2,3-dimetilhexano
  b) 2,3,5-trimetilpentano
  c) 1,3,4-trimetilpentano
225.   
  a) 2-metil-4-hexano
  b) 2-metil-4-hexeno
  c) 5-metil-2-hexeno
226.   
  a) hex-3-eno-1,5-diino
  b) hex-1,5-diino-3-eno
  c) hex-1,5-dieno-3-ino
227.   
  a) hex-2-in-5-eno
  b) hex-5-en-2-ino
  c) hex-1-en-4-ino
228.   
  a) eteno
  b) etano
  c) etino
229.   
  a) etino
  b) eteno
  c) etano
230.   
  a) etano
  b) eteno
  c) etino
231.   
  a) 4-etinil-6-octino
  b) 5-etinil-2-octino
  c) 3-propil-1,5-heptadiino
232.   
  a) 2-metil-propanal
  b) 2-propil-metanal
  c) 1-metil-propanal
233.   
  a) metiletilamina
  b) N-metiletilamina
  c) N-etilmetilamina
234.   
  a) ácido 1-propinoico
  b) ácido 2-propinoico
  c) ácido 2-propenoico
235.   
  a) 1,2-propanodiol
  b) 2,3-propanodiol
  c) 2,3-propanol
236.   
  a) 2,3-dicloro-2-butino
  b) 1,2-dicloro-2-buteno
  c) 2,3-dicloro-2-buteno
237.   
  a) 2-butanol
  b) 3-butanol
  c) 3-butanal
238.   
  a) 4-pentenilamina
  b) 2-pentenilamina
  c) 3-pentenilamina
239.   
  a) N-metil-2-butenilamina
  b) N-butenil-metilamina
  c) 2-pentenilamina
240.   
  a) buteno
  b) 2-buteno
  c) 2-butenol
241.   
  a) buteno
  b) 3-buteno
  c) 1-buteno
242.   
  a) buteno
  b) metilpropeno
  c) 2-metil-2-propeno
243.   
  a) benceno
  b) fenilo
  c) bencilo
244.   
  a) 4-etil-pentano
  b) 2-etil-pentano
  c) 3-metil-hexano
245.   
  a) 2-butanal
  b) 2-butanol
  c) 3-butanol
246.   
  a) 4-etil-2,2,4-trimetil-hexano
  b) 3-etil-3,3,5-trimetil-hexano
  c) 4-etil-2,2,4-metil-hexano
247.   
  a) 1,3,5-hexeno
  b) 1,3,5-hexatrieno
  c) 1,3,5-hexatetraeno
248.   
  a) 2-metil-3-buteno
  b) 2-metil-3-butino
  c) 3-metil-1-butino
249.   
  a) 3-metil-3-penten-5-ol
  b) 3-etil-2-buten-1-ol
  c) 3-metil-2-penten-1-ol
250.   
  a) propenol
  b) propenal
  c) propenil
251.   
  a) 2,2-dimetil-3-butanol
  b) 3,3-dimetil-2-butanal
  c) 3,3-dimetil-2-butanol
252.   
  a) metil-butenona
  b) metil-buteno
  c) metil-butenol
253.   
  a) 2,3-propanodiol
  b) 1,2-propanodiol
  c) 2,3-propanodial
254.   
  a) ácido 1-pentenoico
  b) ácido 4-pentinoico
  c) ácido 4-pentenoico
255.   
  a) 2,2,4-trimetil-pentano
  b) 2,2-dimetil-4-metil-pentano
  c) 2,4,4-trimetil-pentano
256.   
  a) 2-hexen-5-ino
  b) 4-hexen-1-ino
  c) 1-hexin-4-eno
257.   
  a) 2-butanal
  b) 3-butanol
  c) 2-butanol
258.   
  a) ácido 2-butenoico
  b) ácido butenoico
  c) ácido 3-butenoico


Formular


Nombrar

 1.  
CH3-CH2-O-CH3


 1.  
2-hidroxipentanal

 1.  
CH3-CO-CH3


 1.  
ácido butanoico

 1.  
CH3OH


 1.  
propano

 1.  
CH3-COONa


 1.  
butanona

 1.  
CH3-CH=CH-CH2-CH3


 1.  
propino

 1.  
CH3-CHOH-CH2-CH3


 1.  
ácido propanoico

 1.  
CH3-CN


 1.  
etilmetiléter (metoxietano)

 1.  
CH3-CH2-COONa


 1.  
ácido hexanoico

 1.  
CH3-CHOH-CHOH-CH3


 1.  
2-pentanona

 1.  
CH3-O-CH3


 1.  
3-aminoheptanal

 1.  
CH3COCH2COOH


 1.  
1,3-pentadieno

 1.  
CH3-CºC-CH2-CH3


 1.  
propanonitrilo

 1.  
CH2=CH-CO-CH2-CH3


 1.  
3,5 octadieno

 1.  
CH3CHOHCH2CH3


 1.  
3-aminohexanal

 1.  
CH3CH2COOH


 1.  
2,3-dimetilhexanal

 1.  
CH3CH2NH2


 1.  
2-penteno

 1.  
CH3CHOHCH3


 1.  
1,3-pentanodiol.

 1.  
HCHO


 1.  
etanoato de metilo

 1.  
CH3CH2CH2COCH2


 1.  
1,3 dicloropentano

 1.  
CH3CH2OCH2CH3


 1.  
1-propanol

 1.  
CH3NH2


 1.  
propanoato de etilo

 1.  
CH3CH2CHO


 1.  
ácido 3-hidroxi-4-hexenoico

 1.  
CH2=CH2


 1.  
ácido etanodioico

 1.  
CH3CH2COCH3


 1.  
2-bromopropano

 1.  
CH3CH2CH2OCH3


 1.  
1,3-butanodiol

 1.  
CHOCH2CH2CHO


 1.  
etanoato de etilo

 1.  
CH2ClCH2CH2CH2Cl


 1.  
pentanonitrilo

 1.  
CH3CH2OH


 1.  
ácido hexanoico

 1.  
HCOOCH3


 1.  
1,2-pentadieno

 1.  
CH3CH2CN


 1.  
2-pentanona

 1.  
CH3CH2CH2CH2COOH


 1.  
etilpropiléter (etoxipropano)

 1.  
CHCl2CH2CH3


 1.  
2-pentanoamina

 1.  
CH3CH2CH2CH2OH


 1.  
propanodial

 1.  
CH3COOCH2CH3


 1.  
3-pentanona

 1.  
NH2CH2CH2COCH3


 1.  
3-pentanoamina

 1.  
CH3CH2Cl


 1.  
butanodial

 1.  
CH3CHClCH2CH2COOH


 1.  
ácido 2-hidroxipentanoico

 1.  
CH3CH2CH2COCHO


 1.  
2,4-dimetilhexanal

 1.  
CH3CH2COOCH3


 1.  
fenol (hidroxibenceno)

 1.  
CH3CH=CHCH2CHOHCH3


 1.  
ciclopentino

 1.  
CH3CHOHCH2CH2CH2COOH


 1.  
etanonitrilo

 1.  
CH3CH2CH2CH=C=CHCH3


 1.  
5-cloro-2-pentino

 1.  
CH3CH2CH2NH2


 1.  
pentanamida.

 1.  
C6H5CH3


 1.  
butanonitrilo

 1.  
H2C=CHCOOH


 1.  
etilmetiléter (metoxietano)

 1.  
ClCH=CHCl


 1.  
metilamina (aminometano)

 1.  
CH3CHOHCH=CHCH2CH3


 1.  
butanoato de metilo

 1.  
CH3COOCH3


 1.  
1, 3-dicloropentano

 1.  
CHOCH2CH2CH2CHO


 1.  
3- metil hexano

 1.  
CH2=CHCH=CH2


 1.  
propeno

 1.  
CH3COOCH2CH2CH2CH3


 1.  
cianuro de hidrógeno (metanonitrilo)

 1.  
CH3CH2CH2OH


 1.  
3-metil-2-penteno (3-metilpent-2-eno)

 1.  
CH3CH2CH2COONa


 1.  
ácido 2-hidroxipentanoico

 1.  
CH3CH=CHCOCH3


 1.  
4-cloro-2-pentino

 1.  
CH3CHO


 1.  
2-3-dimetilpentanal

 1.  
CH3CH2CONH2


 1.  
ácido benzoico

 1.  
CH3CHClCH=CH2


 1.  
1-2-dicloroeteno

 1.  
CH2OHCHOHCH3


 1.  
1-penten-3-ino           

 1.  
CH2OHCH2OH


 1.  
aminometano (metilamina)

 1.  
CH2=CHCHO


 1.  
propanona

 1.  
CH3CONH2


 1.  
3-metil-1-buteno

 1.  
CH3CH2CH2NHCH3


 1.  
ácido 2-hidroxi-hexanoico

 1.  
CH3CH2COOCH3


 1.  
etilamina (aminoetano)

 1.  
NaOOCCOONa


 1.  
3-etil,2-metil pentano  

 1.  
CH3COCH=CH2


 1.  
2-hidroxipropanal

 1.  
CH2=CHCH(CH3)2     


 1.  
1-3-butanodiol

 1.  
CH3CH2CH2CH2CH2NH2


 1.  
2-cloro-2-metil pentano

 1.  
CH3CHOHCHO


 1.  
ácido 2-hidroxipropanoico

 1.  
CH2=CHOH  


 1.  
2,5-dimetilhexano

 1.  
CH3CHNH2COOH


 1.  
metano

 1.  
CH3CHOHCH2COOH


 1.  
ciclopropano 

 1.  
CH2=CHCH=CHOH


 1.  
4-metil-2-heptanona

 1.  
H3CCH=CHCH2CH(Br)CH3                         


 1.  
1-cloro-2-pentino

 1.  
H3CCH2CH(CH3)CH2NH2


 1.  
2-hidroxihexanal

 1.  
H3CCH2CH2COOCH2CH3


 1.  
3-buten-1,2,3-triol

 1.  
HOOCCH2COOH


 1.  
ciclopenteno

 1.  
C6H5OH


 1.  
tríbutilamina

 1.  
H2C=CHCH2COCH2CH3


 1.  
4,5-dimetil-1,4-hexadieno

 1.  
H3CCH=CHCH2CH=CH2         


 1.  
etanal

 1.  
H2NCH2CH2CH2CH2CHO


 1.  
butanoato de metilo

 1.  
H3CCH(NH2)CH2COCH2CH3


 1.  
3-metil-2-clorobutano    

 1.  
H3CCH2CH2OCH3


 1.  
pentanodial

 1.  
H3CCH(Cl)CH2CºCCH3


 1.  
4-etilhexanal                   

 1.  
H3CCH(CH3)CHO                    


 1.  
ácido 4-cloropentanoico

 1.  
H3CCH(CH3)CH2CH=CH2


 1.  
3-metilpentanamida

 1.  
H3CCH(OH)COOH


 1.  
benceno                    

 1.  
H3CCH=CHCH2CH2CH3


 1.  
propanoato de metilo

 1.  
H3CCH(CH3)COOH


 1.  
ácido 3-hidroxihexanoico

 1.  
H3CCH(OH)CH2CH2OH


 1.  
1,3-pentanodiol             

 1.  
H3CCH2CH2CH2CONH2


 1.  
etoxietano

 1.  
H3CCH2CH=CH2CH=CH2 


 1.  
2-bromopropano        

 1.  
H3CCH2CH(CH3)CHO


 1.  
ciclopentano

 1.  
H2C=CHCH2COOH


 1.  
2,3-dimetilbutano

 1.  
H3CCH(CH3)CH2CH(OH)CH3  


 1.  
2-metil-1-propanol   

 1.  
H3CCH2COCH2CH(CH3)CH3


 1.  
propanoato de metilo      

 1.  
H3CCH2CH(Cl)C≡CCH2CH3 


 1.  
ácido 2-aminopropanoico

 1.  
H3CCH2CH=CHCHO


 1.  
3-etil-1-pentanol

 1.  
H3CCH2C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3


 1.  
3-metilbutanal 

 1.  
H3CCH(CH3)COOCH2CH3


 1.  
ácido propanodioico     

 1.  
H3CCH(Cl)CH(OH)CH3


 1.  
etanoato de propilo
No hay comentarios: