26 octubre, 2013

EX. OLIMP. RESUELTOS 4

Olimpíada de Biologia
28 de Febrer del 2009
Criteris: L'examen consta de dues parts. La primera part constarà de 50 preguntes tipus test. Cada pregunta
tindrà quatre opcions, de les quals només una és correcta. Quatre errors anul·len un encert. Les preguntes no
contestades no es tindran en compte. Aquesta part constituirà el 60% de la qualificació final. En la segona
part, els alumnes hauran de respondre una sèrie de qüestions relatives a un text d'actualitat
cientificobiològica. Aquesta part constituirà el 40% de la qualificació final.
_____________________________________________________________________________
1ª PART: (60% de la qualificació final)

1- En una preparació de teixits animals per a microscòpia òptica:
A- cal fixar la mostra
B- mai no es tenyeix la mostra
C- es fan servir portaobjectes i cobreobjectes
D- són certes A i C

2- La resolució màxima del microscopi òptic és de 200 nm. Què significa açò?
A- l’augment màxim és 200nm
B- l’augment mínim és 200nm
C- els objectes inferiors a 200 nm no es poden veure
D- dos objectes més propers que 200 nm no es poden distingir com a separats

3- Què és un clon?
A- dos o més organismes amb un genotip idèntic
B- un organisme homozigòtic per a tots els seus gens
C- un organisme heterozigòtic per a tots els seus gens
D- un grup de cèl·lules amb estructura i funciósemblants

4- Durant la gametogènesi en els mamífers es generen tres corpuscles polars, els quals representen:
A- una cèl·lula petita amb un cromosoma sexual
B- una cèl·lula diploide que es forma en l’ovogènesi
C- una cèl·lula que s’origina en la segona divisió meiòtica de l’espermatogènesi
D- una cèl·lula haploide amb dos cromosomes sexuals

5- La colquicina (alcaloide) inhibeix els processos cel·lulars en què estan implicats els microtúbuls, entre ells:
A- els moviments intracel·lulars de ciclosi
B- la formació de microvellositats
C- els processos mitòtics
D- la formació del solc de citocinesi

6- La profase de la primera divisió meiòtica sol dividir-se en períodes:
A- durant el paquitè els cromosomes comencen a condensar-se i es fan visibles els cromòmers
B- en el diplotè es produeix l’aparellament de cromosomes homòlegs
C- l’entrecreuament entre cromàtides germanes té lloc en el leptotè
D- l’evidència dels quiasmes es correspon amb el fet citològic de l’entrecreuament

7- L’entrada i eixida de matèria a les cèl·lulesles controla la membrana plasmàtica, i es
realitza per:
A- osmosi per a l’aigua i transport actiu per a la resta de tipus de molècules
B- endocitosi i exocitosi per a molècules grans que s’engloben en vesícules
C- osmosi, difusió i transport actiu
D- són correctes les respostes B i C

8- Suposem que en un nou planeta es descobreix aigua i que una anàlisi hi detecta lapresència d’amoníac, urea, àcids orgànics monocarboxílics de cadena curta, polialcohols i hidroxialdehids; aquestes dades determinen:
A- la certesa d’existència de vida en el passat delplaneta
B- segons algunes hipòtesis, a partir d’aquestscompostos es podrien sintetitzar biopolímers
C- la presència d’aquestes substàncies es deu ala presència de vida al planeta
D- a partir d’aquestes substàncies podria generarsevida si hi haguera oxigen en l’atmosfera delplaneta

9- La llum que entra a l’ull i incideix en lacoroide, abans travessaria, per aquest ordre:
A- el cristal·lí, l’humor vitri, la còrnia, l’humoraquós i la retina
B- la còrnia, l’humor aquós, el cristal·lí, l’humor vitri i la retina
C- la còrnia, l’humor aquós, la retina, l’humor vitri i el cristal·lí
D- el cristal·lí, l’humor aquós, la còrnia, l’humor vitri i la retina

10- Quin d’aquests elements no es troba en ladermis:
A- terminacions nervioses sensorials
B- fol·licles pilosos
C- glàndules sebàcies
D- cèl·lules plenes de queratina

11- Quina d’aquestes associacions entre adaptacions respiratòries i animals no és
correcta?
A- brànquies: peixos
B- parabronquis: aus
C- pell humida: serps
D- espiracles: insectes

12- Un braç humà és homòleg respecte de:
A- una aleta de foca
B- una ala d’au
C- una ala de rata penada
D- totes les respostes són correctes

13- Quan una vídua negra (aràcnid) es menja la seua parella, quin és el nivell tròfic més baix que podria estar ocupant?
A- tercer
B- primer
C- segon
D- quart

14- Quin d’aquests elements beneficia un individu en formar grups socials amb altres animals?
A- major capacitat per a detectar, rebutjar o confondre els depredadors
B- major probabilitat de trobar parella
C- major eficiència a causa de la divisió del treball
D- són correctes totes les respostes

15- Quina de les següents característiques no
és pròpia de les aus?
A- ossos buits
B- ectotèrmia
C- amnis
D- alta taxa metabòlica

16- Quines adaptacions per a l’intercanvi gasós presenten els insectes?
A- tubs traqueals (tràquees)
B- parabronquis
C- sacs aeris
D- brànquies dèrmiques

17- Quina de les següents seqüències descriu millor el flux d’aire en el sistema respiratori humà? 1. faringe, 2. bronquis, 3. tràquea, 4. laringe, 5. alvèols, 6. bronquíols:
A- 4,1,3,2,5,6
B- 1,4,3,2,5,6
C- 4,1,3,2,6,5
D- 1,4,3,2,6,5

18- Quins d’aquests animals tenen simetría radial?
A- meduses
B- estrelles de mar
C- eriçons de mar
D- totes les opcions són correctes

19- La ruta de la gluconeogènesi és la que:
A- permet a la cèl·lula obtenir glicogen a partir de molècules de glucosa
B- té lloc només en organismes fotosintètics a partir del cicle de Calvin
C- permet, a partir del piruvat, obtenir molècules
de glucosa
D- es dóna en la membrana tilacoïdal

20- La regulació de l’activitat enzimàtica per retroinhibició es dóna per:
A- isoenzims
B- modificació covalent
C- proteinquinases
D- producte final


21- La síntesi de proteïnes té lloc en:
A- el nucli de la cèl·lula
B- els vacúols
C- el reticle endoplasmàtic llis
D- cap opció no és correcta

22- Els components de les parets de les cèl·lules vegetals són:
A- quitina, cel·lulosa i hemicel·lulosa
B- pectina, hemicel·lulosa i cel·lulosa
C- heparina, cel·lulosa i quitina
D- fosfolípids, cel·lulosa i proteïnes

23- Si la regió codificadora d’un gen en eucariotes té 2 exons de 54 i 36 parells de
nucleòtids i un intró de 14 parells de nucleòtids, la proteïna codificada tindrà:
A- 24 aminoàcids
B- 30 aminoàcids
C- 152 aminoàcids
D- 270 aminoàcids

24- Quines dues molècules essencials formen l’estructura d’un virus?
A- àcid nucleic i proteïnes
B- aminoàcids i fosfolípids
C- glicolípids i àcids nucleics
D- cap de les opcions no és correcta

25- Els elements que formen part dels éssers vius en proporcions molt petites encara que la seua funció és fonamental s’anomenen:
A- bioelements primaris
B- oligoelements
C- bioelements secundaris
D- principis immediats

26- La reacció bioquímica inversa a la
condensació s’anomena:
A- polimerització
B- glucòlisi
C- hidròlisi
D- dissolució

27- Indica el nom de la molècula representada
en la figura:
A- β-D-glucopiranosil (14) β-D – Glucopiranosa
B- α-D-glucopiranosil ((16) β-D – glucopiranosa
C- β-D-galactopiranosil (14) β-D – glucopiranosa
D- α-D-glucopiranosil (14) α-D – glucopiranosa

28- Indica la molècula d’ARN complementària d’aquesta seqüència d’ADN: 5’-
ATTGCCTACTTGAACC-3’:
A- 3’-TAACGGATGAACTTGG-5’
B- 5’-TUUCGGUTGUUCTTGG-3’
C- 3’-GGUUCAAGUAGGCAAU-5’
D- 3’-UAACGGAUGAACUUGG-5’

29- Indica la frase incorrecta:
A- la manca de vitamina B1 o tiamina produeix polineuritis i altres alteracions en el sistema nerviós
B- la vitamina B12 o cianocobalamina és important en la formació de glòbuls vermells
C- la vitamina E o antiraquítica actua en la mineralització dels ossos i en l’absorció de calci i fòsfor a l’intestí
D- la vitamina B9 o àcid fòlic participa en la síntesi d’ADN i ARN

30- Assenyala quines hormones controlen majoritàriament els següents processos: 1- la maduració. 2- la germinació de les llavors. 3- les respostes a fototropismes. 4- el tancament dels estomes:
A- etilè, auxines, àcid abscísic, gibberel·lines
B- àcid abscísic, gibberel·lines, auxines, etilè
C- etilè, gibberel·lines, auxines, àcid abscísic
D- auxines, etilè, gibberel·lines, àcid abscísic

31- La làmina mitjana està situada:
A- entre les parets primàries de dues cèl·lules vegetals contigües
B- entre la membrana de la cèl·lula i la paret primària
C- entre la paret primària i la secundària
D- no existeix en les cèl·lules vegetals

32- En els organismes haplonts:
A- les úniques cèl·lules haploides són els gàmetes
B- la única cèl·lula diploide és el zigot
C- hi ha moltes cèl·lules haploides i moltes de diploides
D- cap resposta no és correcta

33- Tria l’opció que corresponga en relacióamb els següents termes:
ESTOMES, RESINA, CREIXEMENT EN GRUIX,SABA BRUTA:
A- escorça, líber, meristema primari, teixit secretor
B- epidermis, teixit secretor, meristema secundari,lleny
C- súber, lleny, parènquima de reserva, líber
D- epidermis, esclerènquima, meristema primari,Líber

34- Quan germina una llavor, el primer òrgande la planta que apareix és:
A- l’àpex de la tija
B- les fulles
C- els cotiledons

D- l’arrel
35- Per què en agricultura s’utilitza ambfreqüència la reproducció vegetativa?:
A- perquè és més econòmica
B- perquè s’obtenen individus diferents als
progenitors
C- perquè les noves plantes mantenen elscaràcters
D- perquè les noves plantes tenen més vigor
36- Quin dels següents enunciats és fals?
A- després de la fecundació l’ovari es transformaen fruit
B- les llavors que estan en un fruit sóngenèticament iguals
C- el gra de pol·len conté els gàmetes masculins
D- les flors contenen els òrgans reproductors deles plantes amb llavors

37- En un medi hipertònic, què li ocorre a unacèl·lula vegetal?
A- es produeix una turgència, ja que perd aigua
B- es produeix la plasmòlisi, ja que perd aigua
C- es produeix la plasmòlisi, ja que entra aigua ala cèl·lula
D- depèn del tipus de sals en dissolució

38- Els fongs són:
A- organismes eucariotes, heteròtrofs, que esnodreixen per absorció
B- organismes eucariotes, heteròtrofs, que esnodreixen per ingestió
C- organismes eucariotes fotoautòtrofs
D- organismes procariotes heteròtrofs

39- La funció del líber o floema en les plantesvasculars és:
A- el transport d’aigua (saba bruta)
B- el transport de substàncies elaborades per laplanta (saba elaborada)
C- fer de magatzem de substàncies de reserva
D- el creixement de la planta

40- En un moment de confusió, en la sala departs d’un hospital s’han ajuntat tres nadonsen braços d’una infermera. S’ha determinat elgrup sanguini dels infants i de les tres parellesde progenitors, i el resultat és el següent:xiquet 1: A -; infant 2: A +; infant 3: 0 -. Laparella I eren tots dos A +; la parella II erentots dos AB –, i en la parella III hi ha un AB + iun altre 0-. Sabries assignar a cada nen elspares corresponents?:
A- 1–II; 2–I y 3–III
B- 1–I; 2–II y 3–III
C- 1–II; 2–III y 3–I
D- 1–I; 2--III y 3–II

41- Quina de les següents frases considerescorrecta?
A- el fenotip canvia, en part, en funció de laseqüència d’ambients pels quals passa un
organisme
B- el fenotip és constant al llarg de la vida d’unorganisme
C- el fenotip és el conjunt de gens que hereta unorganisme
D- el fenotip és la conseqüència de la interaccióentre el genotip i els gens

42- Com solucionen els organismes el fet quetotes les DNA-polimerases es moguen en la
mateixa direcció d’una cadena de DNA, quanla doble hèlix és antiparal·lela?
A- no és cert que totes les DNA-polimerases esmoguen en la mateixa direcció
B- una cadena es copia en direcció 5’–3’ i l’altraen l’oposada, 3’–5’
C- una cadena es copia en direcció 5’–3’ i l’altraen direcció oposada al moviment de la forquilla dereplicació, i se sintetitzen fragments curts
D- el mateix enzim té una activitat enzimàtica 5’–3’ contínua i 3’–5’ a intervals curts
43- La síndrome de Down en l’espècie humana
és un defecte cromosòmic degut a:
A- la poliploïdia
B- la deleció
C- l’euploïdia
D- l’aneuploïdia

44- Cóm es pot saber si l’àcid nucleic d’unvirus és d’una sola cadena?
A- perquè és degradable per exonucleases
B- perquè es pot integrar en el cromosomabacterià
C- perquè no acompleix la regla de Chargaff
D- és obvi: no existeixen virus amb àcid nucleicde cadena senzilla

45- El virus de la SIDA és:
A- un virus de DNA que passa a RNA quaninfecta
B- un virus de DNA
C- un virus de RNA que passa a DNA quaninfecta
D- un viroide infectiu

46- El principi de la transmissió independentde Mendel diu que:
A- els membres d’un parell d’al·lels s’allunyen l’unde l’altre en la formació dels gàmetes
B- els membres de diferents parells d’al·lels estransmeten independentment quan es formen lescèl·lules germinals
C- els membres de diferents parells d’al·lels estransmeten units quan es troben en el mateixcromosoma
D- la probabilitat que una planta tinga undeterminat caràcter interfereix amb la probabilitatque en tinga un altre

47- Quina de les següents definicionsd’heterozigot et sembla correcta?
A- cèl·lules amb dos nuclis de diferent constituciógenètica
B- cèl·lules o organismes que tenen dos gensdiferents en cromosomes homòlegs
C- organismes que donen lloc a gàmetes quedifereixen respecte dels cromosomes sexuals
D- cèl·lules o organismes que tenen al·lelsdiferents en un locus donat en cromosomes
homòlegs

48- En la codominància intervenen:
A- al·lels els productes gènics dels quals esmanifesten tots dos en el fenotip
B- gens els productes dels quals influeixen en elmateix caràcter
C- al·lels la manifestació dels quals en el fenotipestà duplicada
D- gens els productes gènics dels quals esmanifesten tots dos en el fenotip

49- Els plasmidis són:
A- elements genètics que confereixen plasmiditatals bacteris
B- els cromosomes bacterians més menuts quees coneixen
C- elements genètics autònoms que es troben enles cèl·lules bacterianes
D- fragments de RNA que poden dur una
existència independent del bacteri 

50- L’ós formiguer té una llarga trompa amb laqual succiona formigues de l’interior delformiguer; segons l’actual teoria sobrel’evolució, això es deu a:
A- la necessitat de sobreviure en un medi ambabundants formigues
B- l’ús continuat de la trompa en l’activitat desuccionar formigues
C- l’èxit evolutiu dels individus amb trompa
D- la lluita per la supervivència amb altresespècies dotades de trompa

Qüestions de RESERVA
R1- La mitosi i la meiosi es diferencienperquè:
A- la mitosi ocorre en les cèl·lules germinals i lameiosi en les somàtiques
B- la mitosi proporciona variabilitat entre els seusproductes i la meiosi és un procés conservatiu
C- en la mitosi es manté el nombre decromosomes per nucli i en la meiosi es redueix a
la meitat
D- en l’anafase I de la meiosi els centròmers esdivideixen, però no en l’anafase de la mitosi

R2- Un espermatozou humà, des del seu lloc
de formació fins que troba l’òvul, passaria, de
manera successiva, pels següents òrgans:
A- tub seminífer – epidídim – conducte deferent –uretra –vagina – úter – trompa de Fal·lopi.
B- tub seminífer – penis – vagina – úter – trompade Fal·lopi – ovari.
C- testicle – uretra – conducte deferent – penis –vagina – úter – trompa de Fal·lopi.

D - tub seminífer – epidídim – conducte deferent –uretra – vagina – trompa de Fal·lopi – úter


III OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA
“FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN”
PRUEBA TEÓRICA
La Prueba Teórica consta de dos partes: Parte I y Parte II.
PARTE I
En la Parte I encontrarás 25 preguntas tipo test. Sólo existe una respuesta correcta para cada
pregunta. Las preguntas que contestes bien sumarán 1 punto, las que contestes mal te restarán
0,25 puntos.

1 –Las micorrizas pertenecen al reino
Moneras
Hongos
Plantas
Protoctistas

2.- Se dice que una proteína se ha desnaturalizado cuando
se altera la estructura primaria
se disuelve
se altera la estructura terciaria
se rompe la proteína mediante determinadas enzimas

3 – Los receptores auditivos situados en el oído interno se agrupan en el llamado
Corpúsculo de Vater-Pacini
Órgano de Corti
Corpúsculo de Ruffini
Corpúsculo de Meissner

4 – ¿En qué grupo de animales se forma la boca a partir del blastóporo.
Celentéreos
Protóstomos
Deuteróstomos
Cnidarios

5 – El mecanismo de renovación del agua en los peces óseos se realiza mediante
Movimientos corporales
Sacos aéreos
Movimientos del opérculo
Movimientos respiratorios

6 – El celoma es
El embrión resultante de la gastrulación
La cavidad general del organismo de los animales diblásticos
La cavidad situada en el interior de la blástula
La cavidad general del organismo de los animales triblásticos.

7. – El agua y las sales minerales penetran en la raíz por
El agua por transporte activo y las sales por ósmosis
En los dos casos por ósmosis
El agua por ósmosis y las sales por transporte activo
En los dos casos por transporte activo

8. – La segmentación en seres humanos es
Holoblástica desigual
Meroblástica discoidal
Meroblástica superficial
Holoblástica igual

9. – La capa más interna del parénquima cortical de una raíz se llama
Epidermis
Peridermis
Endodermis
Esclerénquima

10. – Las lenticelas, aberturas que permiten la entrada de gases, están situadas
En las raíces
En las flores
En los tallos
En las hojas

11. – Los movimientos y actos conscientes son debidos a la actuación de:
El encéfalo
El bulbo raquídeo
La médula
Los nervios raquídeos

12. – ¿Qué se consigue con el condensador del microscopio?
Aumentar la luz en todos los puntos
Desviar la luz
Concentrar la luz en un solo punto
Disminuir la luz en todos los puntos

13.- La bacteria responsable del tétanos, la gangrena o el botulismo es
Staphylococcus
Streptococcus
Treponema
Clostridium

14.- Se conoce como hormona vegetal de la maduración a
Ácido abcísico
Etileno
Auxina
Giberelina

15.- El orificio de entrada al saco embrionario se llama
Ovocélula
Antípoda
Endosperma
Micrópilo

16.- ¿Qué organismos tienen en su sistema circulatorio hemolinfa?
Anfibios
Cefalópodos
Insectos
Mamíferos
17.- Las auxinas se producen en
el parénquima
el colénquima
los meristemos laterales
los meristemos apicales

18.- Los esporangios de los helechos se encuentran en:
Los rizomas
Los soros
El prótalo
Los carpelos

19.- ¿Cuándo se producen las agujetas?
Cuando no llega energía la músculo
Cuando no llega oxígeno al músculo
Cuando los músculos están poco entrenados
Cuando no llegan azúcares al músculo

20.- Dos moléculas que son imágenes especulares una de la otra, son moléculas
Aquirales
Enantiómeros
Epímeros
Levógiros

21.- ¿Cuál de estas actividades no es llevada a cabo por las prostaglandinas?
Contracción del músculo liso uterino
Regulación del metabolismo del calcio
Vasodilatador
Pirogénica

22.- ¿A qué clase de lípidos pertenecen las cardiolipinas?
A los céridos
A los fosfoacilglicéridos
A los fosfoenfingolípidos
A las prostaglandinas

23.- ¿Los anélidos presentan un sistema nervioso de tipo?
Anular
Ganglionar
Cordal
Tubular

24.- ¿Qué tipo de sistema nervioso no presentan los invertebrados?
Red nerviosa
Tubular
Anular
Cordal

25.- La prolactina se forma en
En el páncreas
En las cápsulas suprarrenales
En la hipófisis
En los ovarios

PARTE II
En esta segunda parte del examen encontrarás 11 preguntas cortas. Todas deberán ser contestadasrellenando los espacios en blanco dejados a tal efecto. Se valorará con 2 puntos las preguntas 1-7-8y 11, con 4 puntos la 6 y el resto con 3 puntos.

1.- Relaciona la primera columna de oligoelementos con sus respectivas funciones (8x0,25)
1.- Hierro A.- Forma parte de la tiroxina
2.- Cinc B.- Forma parte de los dientes y huesos
3.- Cobalto C.- Catalizador de reacciones
4.- Yodo D.- Constituyente de las clorofilas
5.- Magnesio E.- Constituyente de la hemoglobina
6.- Flúor F.- Forma parte de la hemocianina
7.- Cobre G.- Constituyente de la vitamina B12
8.- Fósforo H.- Interviene en la constitución de los ácidos nucleicos
1._____ 2._____ 3._____ 4._____ 5._____ 6._____ 7._____ 8_____

2.- Uno de los aminoácidos de la Figura no responde a la fórmula general de los aminoácidos
proteicos:
a) Marcar la respuesta correcta
El a)
El b)                   
El c)
b) Explicar la razón
Porque el aminoácido c) tiene la función amino en el carbono 3. En los aminoácidos
naturales el grupo carboxilo y el amino se unen al mismo carbono.


3.- Relaciona cada orgánulo celular de la siguiente lista con su característica correspondiente.
Mitocondria – Cloroplastos – Citoesqueleto – Retículo endoplásmico rugoso –Núcleo –
Lisosomas – Vacuola - Grana- Aparato de Golgi – Nucléolo
·  Tiene una doble membrana _________MITOCONDRIAS_______________
·  En su interior encontramos los tilacoides ___________CLOROPLASTOS__________
·  Se encarga de la formación de lisosomas_________AP. DE GOLGI________________
·  Red proteica distribuida por el citosol_________CITOESQUELETO_________________
·  Sistema vesicular con ribosomas adosados_____RET. ENDOPL. RUGOSO_______
·  Contiene el material genético____NÚCLEO___________________
·  Contienen enzimas digestivos______LISOSOMAS__________________
·  Sacos membranosos que almacenan sustancias______VACUOLA_________________
·  Apilamiento de los tilacoides__________________GRANA___________
·  Orgánulo en donde se forman los ribosomas______________NUCLEOLO____________

4.- a) Define los siguientes conceptos
Sinapsis: unión funcional entre dos neuronas, entre un receptor sensorial y una neurona o
entre una neurona y una célula de un órgano efector
Transmisión saltatoria: transmisión del impulso nervioso en las neuronas cuyos axones
tienen vaina de mielina, ya que en ellos las despolarizaciones se efectúan sólo en los
nódulos de Ranvier. Transmisión 20 veces más rápidas.

c) ¿La dopamina es un neurotransmisor de tipo excitatorio o inhibitorio?___INHIBITORIO_____________
La deficiencia de este neurotransmisor está relacionado con los síntomas de qué enfermedad:
_______PARKINSON________________

5.- Indica en qué fase de la fotosíntesis (Luminosa u Oscura) se llevan a cabo los siguientes procesos
(Marca con una X la columna adecuada)                         LUMINOSA          OSCURA
Rotura de la molécula de agua                                                X
Ocurre en el estroma                                                                                             X
Tiene lugar en los tilacoides                                                   X
Se fabrican compuestos orgánicos                                                                        X
Intervienen transportadores de protones y electrones                                           X
Se desprende oxígeno                                                         X
Se consume dióxido de carbono                                                                         X
Formación de ATP                                                             X
Transporte electrónico                                                       X

6.- Contesta a las siguientes preguntas. a). ¿Qué representa la siguiente figura?___La cinética de una reacción enzimática
(La cinética de Michaelis-Menten)

b) ¿Qué parámetros indican, en cada uno de los ejes, las líneas punteadas?
A: ____ Velocidad máxima (Vmax)
B: _____ La constante de Michelis-Menten (KM)
c) Define el parámetro B de la gráfica:_________________ La concentración de sustrato a la cual la velocidad de
reacción es la mitad de la velocidad máxima
d) Si dos enzimas E1 y E2 que actúan sobre el mismo sustrato presentan valores de KM (E1) >
KM(E2). ¿Cuál de las dos enzimas presentará mayor afinidad por el sustrato?
_______________ E2, ya que presenta una KM menor

7.- Completa el siguiente texto escribiendo en los espacios las palabras adecuadas en relación a la
Partenogénesis. (8x0,25)
La Partenogénesis es una forma de reproducción _ASEXUAL____por hembras no _FECUNDADAS____,que se da con cierta frecuencia en __INSECTOS___, anfibios y reptiles. Puede también considerarsecomo reproducción sexual __MONOGAMÉTICA__, puesto que interviene en ella una solacélula sexual o__GAMETO__.
Consiste en la __SEGMENTACIÓN_____ del óvulo sin fecundar, por factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, etc. En especies como los himenópteros sociales (hormigas), si se desarrolla el huevo partenogenéticamente, da nacimiento exclusivamente a individuos___HAPLOIDES_____que son entonces machos, si es fecundado, nacen hembras (_DIPLOIDES_).

8.- Relaciona los siguientes términos con el tejido animal adecuado: Condrocitos – Osteocitos –
Microvellosidades – Fibroblastos – Células de Schwann – Leucocitos – Canal de Havers –
Miofibrillas. (8x0,25)

Tejido cartilaginoso__  condrocitos_______         ;tejido óseo_       _osteocitos. canal havers

tejido muscular estriado_    _miofibrillas  __;        tejido nervioso_     _células schwann_

epitelios poliédricos_      microvellosidades_;       tejido sanguíneo__leucocitos

Tejido conjuntivo laxo__fibroblastos_______


9.- Completa el siguiente cuadro indicando las características de los cinco reinos en relación al tipo
de célula (eucariota, procariota), número de células (unicelular, pluricelular…) y tipo de nutrición
(autótrofo,…) (cada columna completa 1 punto—0,2x5)
reino
Célula
Nº células
nutrición
Moneras
procariota
unicelulares
Autótrofa o heterótrofa
Protoctistas
eucariota
Unicelulares     protozoos
Pluricelulares  algas
Autótrofa o heterótrofa
Hongos
eucariota
Unicelulares     levadura
Pluricelulares
Heterótrofa
Plantas
eucariota
Pluricelulares con tejidos
Autótrofa
Animales
eucariota
Pluricelulares con tejidos
Heterótrofa

Nota: En protoctistas también se incluyen algas unicelulares (siempre que sean eucariotas) y
los Mixófitos (considerados en algunos textos como hongos inferiores).

10.- Indica en qué fase del desarrollo embrionario ( Segmentación o gastrulación) se llevan a cabo
los siguientes procesos (Marca con una X en la columna adecuada) (10x0,3)
                                                                     Segmentación                Gastrulación
Formación de la mórula                                          X
Aparece el blastocele                                              X
Aparecen dos capas                                                                                      X
Formación de arquénteron                                                                           X
Se forma el blastoporo                                                                                 X
Estado de blástula                                                  X
Formación del mesodermo                                                                          X
Formación de la gástrula                                                                             X
Plegamiento de partes de la blástula                                                           X
Formación del celoma                                                                                 X

11.- a) Ordena el ciclo digestivo de un herbívoro rumiante incluyendo, en los espacios en blanco,
las distintas partes del tubo digestivo por las que va pasando el alimento:
Boca – panza –intestino – cuajar – libro - redecilla
1º.____boca______ 2º.___panza_____ 3º.__redecilla_____ 4º._____boca______
5º.___libro    _____ 6º.___cuajar ____ 7º.__intestino______
b) Cuál es la función de la molleja en las aves___ Es un divertículo del estómago de paredes
muy gruesas, donde, gracias a la piedrecitas ingeridas, lo trituran

No hay comentarios: