31 mayo, 2013

EX. OLIMP. RESUELTOS 5

Olimpíada de Biologia Valencia
8 de Març del 2008

Criteris: L'examen consta de dues parts. La primera part constarà de 50 preguntestipus test. Cadapregunta tindrà quatre opcions, de les quals només una és correcta. Quatre errors anul·len un encert. Lespreguntes no contestades no es tindran en compte. Aquesta part constituirà el 60% de la qualificació final.
En la segona part, els alumnes hauran de respondre una sèrie de qüestions relatives a un text d'actualitatcientificobiològica. Aquesta part constituirà el 40% de la qualificació final.
________________________________________________________________________

1ª PART (60% de la qualificació final)

1. El sabó renta perquè:
a. Emulsiona el greix
b. Dissol el greix
c. Descompon el greix
d. Absorbeix el greix

2. L’α-hèlix és una formació helicoidal  dextrogira suportada per ponts
d’hidrogen cada quatre aminoàcids, en una proteïna correspon a:
a. Estructura primària
b. Estructura secundària
c. Estructura terciària
d. Estructura quaternària

3. La insulina és una proteïna ambfunció:
a. De transport
b. De regulació hormonal
c. De contracció
d. De moviment

4. L’estructura de la figura correspon a:
a. Un desoxiribonucleòtid pirimidínic
b. Un ribonucleòtid púric
c. Un desoxiribonucleòsid pirimidínic
d. Un ribonucleòsid pirimidínic

5. Els lípids NO saponificables són:
a. Greixos
b. Terpens
c. Esfingolípids
d. Fosfoglicèrids

6. Un disacàrid format per dues unitats de glucosa amb enllaç α(1→4) és?
a. Maltosa
b. Cel·lobiosa
c. Sacarosa
d. Lactosa

7. Què és una molècula bipolar?
a. La que té una regió polar o afí al’aigua i una altra d’apolar ohidròfoba
b. La que té una regió polar o hidròfobai una altra d’apolar o hidròfila
c. La que té una regió apolar o afí al’aigua i una altra de polar ohidròfoba
d. La que té una regió polar o hidròfila i una altra d’apolar o afí a l’aigua

8. Els fosfolípids contenen:
a. Glicerol, àcids grassos i fosfat
b. Cortisol, àcids grassos i fosfat
c. Colesterol, àcids grassos i fosfat
d. Etanol, àcids grassos i fosfat

9. El mecanisme pel qual l’aigua travessa la membrana es coneix com a:
a. Difusió passiva
b. Transfusió
c. Isotonia
d. Transport actiu

10. Les diferents molècules orgàniques tenen enllaços que es poden considerar molècules i els seus enllaços; indiqueu la resposta correcta:
a. Hidrats de carboni – enllaç glicosídic.Proteïnes – enllaç peptídic.Triglicèrids – enllaç èster. Àcidsnucleics – enllaç fosfodièster
b. Hidrats de carboni – enllaç hidrofílic. Proteïnes – enllaç peptídic.Triglicèrids – enllaç alquílic. Àcidsnucleics – enllaç fosfat
c. Hidrats de carboni – enllaç glicosídic. Proteïnes- enllaç peptídic. Triglicèrids – enllaç dièster. Àcidsnucleics – enllaç fosfat
d. Hidrats de carboni – enllaç glicosídic. Proteïnes - enllaç amínic. Triglicèrids– enllaç èster. Àcids nucleics – enllaçFosfodièster

11. NO és funció de les proteïnes:
a. Actuar com a enzims
b. Portar l’herència genètica
c. El transport de substàncies
d. La recepció de missatgers químics

12. Els flagels dels procariotes estanconstituits per:
a. Una proteïna anomenada flagel·lina
b. Microtúbuls proteics de tubul·lina
c. No tenen flagels
d. La seua estructura depèn de l’espècie

13. Els ribosomes amb coeficient de sedimentació 70S són característics de:
a. Els eucariotes
b. Els procariotes
c. Les cèl·lules animals
d. Les cèl·lules vegetals

14. Els mitocondris:
a. No tenen ribosomes
b. Tenen ribosomes 70S
c. Tenen ribosomes 80S
d. Poden tenir ribosomes diferents
segons l’espècie

15. La cèl·lula de la figura pertany a:
a. Un procariota
b. Un animal
c. Una planta
d. Un fong

16. El manteniment de l’equilibri intern d’un ésser viu s’anomena:
a. Osmosi
b. Tropisme
c. Equilibri hormonal
d. Homeòstasi

17. Les hormones són:
a. Substàncies químiques que sesecreten a l’exterior com a mesura de
defensa contra patògens
b. Biocatalitzadors digestius amb funcióenzimàtica
c. Senyals químics que estableix enrelacions entre les diferents parts del’organisme
d. Cap de les afirmacions no és certa

18. Assenyala l’afirmació correcta:
a. L’àcid abscísic és la principal hormona implicada en l’abscisió de
fruits i fulles
b. L’auxina és un inhibidor del creixement vegetal
c. Les citoquinines retardenl’envelliment i la mort de les cèl·lules vegetals
d. Cap de les respostes no és certa

19. La unió entre els aminoàcids d’una proteïna es realitza mitjançant:
a. Enllaç fosfodièster
b. Enllaç glicosídic
c. Enllaç lipídic
d. Cap opció no és certa

20. Assenyala quina d’aquestes funcions NO és pròpia dels lisosomes:
a. Participen en la digestió intracel·lular
b. Ajuden a la defensa contra les infeccions microbianes
c. Participen en la destrucció de macromolècules envellides
d. Nodreixen les cèl·lules en estat dedejú

21. El blau de metilè és un colorant que tinta preferentment àcids. Per al’observació de quina de les estructures cel·lulars el faries servir?
a. Citoplasma
b. Membrana plasmàtica
c. Paret cel·lular
d. Nucli

22. Assenyala la frase correcta:
a. Els virus són cèl·lules amb ADN oARN
b. Els llevats són cèl·lulesprocariòtiques
c. Les cèl·lules vegetals sóneucariòtiques
d. Hi ha bacteris procariòtics ieucariòtics

23. Dins de quins marges de pH es trova el de la majoria de cèl·lules animals i
vegetals:
a. 5,0 – 6,5
b. 7,2 – 7,4
c. 8,0 – 9,0
d. 8,0 – 10,0

24. Quan una cèl·lula es troba dins un medi hipertònic, ocorre que:
a. Augmenta el volum cel·lular
b. Minva el volum cel·lular
c. El volum cel·lular no canvia
d. Minva el nombre d’orgànuls

25. El xilema és:
a. Un teixit animal
b. Un teixit de protecció de les plantes
c. El teixit conductor d’aigua en les plantes
d. El teixit conductor de substàncies elaborades en les plantes

26. La paret cel·lular de la qual la quitina és un component caracteritza:
a. Les plantes
b. Els fongs
c. Els procariotes
d. Els animals

27. L’excreció:
a. És el proces d’eliminació dels roductes de rebuig
b. És un sistema regulador del medi intern que implica els procesos d’osmoregulació, excreció iionoregulació
c. Té lloc en els animals superiors a través del fetge, ronyons, pulmons I aparell digestiu
d. Totes les afirmacions són correctes

28. Indica quin òrgan o sistema té com a funcions la defensiva i la de recuperació de greixos del fluidintestinal:
a. Sistema limfàtic
b. Intestí prim
c. Sistema sanguini
d. Intestí gros

29. A un pacient se li ha extirpat la bufeta biliar i com a conseqüència:
a. No pot menjar aliments amb gran
contingut en greixos
b. Tindrà problemes per a digerir les proteïnes
c. Pot menjar monosacàrids i disacàrids, però no polisacàrids
d. Necessita prendre un suplement
d’aminoàcids
30. Per a entrar a les mateixes vies d’oxidació que la glucosa, els àcidsgrasos es degraden fins a:
a. Àcid làctic
b. Àcid pirúvic
c. Acetil-Coenzim A
d. Acid cítric

31. La destinació final de l’oxigen molecular que entra a la cèl·lula és:
a. Combinar-se amb l’ATP en diversesfases metabòliques
b. Unir-se als citocroms de la cadenarespiratòria
c. Combinar-se amb el NAD
d. Acceptar electrons i unir-se al’hidrogen per formar aigua

32. La funció de les hormones insulina i glucagó, secretades pel pàncrees, és:
a. Produir glòbuls rojos normals
b. Regular els nivells de colesterol en lasang
c. Regular els nivells de sucre en lasang (glucèmia)
d. Inhibir la secreció de suc intestinal

33. Quins fets són veritables respecte a la fotosíntesi? I. Fixació de diòxid de
carboni. II. Conversió d’energia lluminosa en energia química. III.Consum d’oxigen atmosfèric.
a. Només I
b. Només III
c. I i II
d. I, II i III

34. Quina relació hi ha entre la llavor i elfruit?
a. La llavor conté el fruit
b. El fruit és la reserva energètica que fa servir la planta en les primeres etapes
germinatives
c. El fruit és l’encarregat de protegir la llavor i contribuir a la seua dispersió
d. b i c són certes

35. El cromosoma de la figura, a quintipus correspon?
a. Metacèntric
b. Submetacèntric
c. Telocèntric
d. Acrocèntric

36. En les cèl·lules diploides, cada parella de cromosomes iguals, que contenen la
informació genètica per als mateixos caràcters en els mateixos llocs,s’anomenen:
a. Cromosomes homòlegs
b. Autosomes
c. Cromàtides
d. Telòmers

37. La cromatina presenta diferentsnivells de compactació. Assenya la laseqüència adient de menor a majornivell d’empaquetament:
a. Doble hèlix d’ADN, nucleosomes,collaret de granadura, solenoides,bucle radial, cromàtides
b. Doble hèlix d’ADN, solenoides,bucle radial, nucleosomes, collaret degranadura, cromàtides
c. Nucleosomes, doble hèlix d’ADN,collaret de granadura, solenoides,bucle radial, cromàtides
d. Nucleosomes, collaret de granadura,solenoides, bucle radial, cromàtides

38. En els pèsols, el gen pel color de la pell té dos al·lels: groc (A) i verd, recessiu
(a). El gen que determina la textura de la pell en té uns altres dos: pell llisa (B)i rugosa, recessiu (b). Si creuem pèsols grocs-llisos (Aa,Bb) amb pésols grocsllisos(AA,BB), i tenint en compte que els al·lels dels gens són independents,
podrem obtenir:
a. Una segregació 9:3:3:1
b. Una segregació 3:1
c. Un 100% de pèsols grocs-llisos
d. Una segregació 6:3:3:1

39. Indica quina seria la seqüència d’ARN complementària d’aquesta
seqüència d’ADN:
5’- ATTGCCTACTTGAACC- 3:
a. 3’. TAACGGATGAACTTGG-5’
b. 3’. UAACGGAUGAACUUGG-5’
c. 5’. TUUCGGUTGUUCTTGG-3’
d. 3’. TUUCGGUTGUUCTTGG-5’

40. Si la regió codificadora d’un gen en eucariotes té dos exons de 90 i 66parells de nucleòtids, la proteína codificada tindrà:
a. 120 aminoàcids
b. 156 aminoàcids
c. 52 aminoàcids
d. 51 aminoàcids

41. Com s’anomena la mutació en la qual un cromosoma perd part de la seua
estructura i contingut gènic?
a. Translocació
b. Delecció
c. Inversió
d. Poliploïdia

42. El principal enzim que catalitza la transcripció és la:
a. ADN polimerasa
b. Helicasa
c. ARN polimerasa
d. Cap dels anteriors

43. La replicació de l’ADN implica els següents esdeveniments, EXCEPTE:
a. Desempaquetament dels cromosomes
b. Se separen les dues fibres de l’ADNmitjançant l’enzim helicasa
c. Replicació per mitjà de l’enzim ARNpolimerasa
d. La replicació és semiconservativaperque conserva una fibra vella i en sintetitza una nova

44. Quines de les següents frases referidesa possibles diferències entre l’ADN i
l’ARN son correctes: 1) en l’ARN,l’uracil substitueix l’adenina. 2) enl’ARN, l’uracil substitueix la timina. 3)L’ADN és al nucli, mentre que l’ARNmai no es troba al nucli. 4) l’ARN ésuna cadena senzilla, l’ADN és unadoble hèlix.
a. 1-2-3-4
b. 1-3
c. 2-4
d. 1-3-4

45. Una de les següents combinacionsr epresenta un nucleòtid en una
molécula d’ARN:
a. Guanina-desoxiribosa-fosfat
b. Timina-ribosa-fosfat
c. Uracil-desoxiribosa-fosfat
d. Adenina-ribosa-fosfat

46. Una micra o micròmetre és:
a. 0,001 m.
b. 0,000001 m.
c. 0,00001 m.
d. 0,0001

47. Quin tipus de molècules se separen millor per electroforesi?
a. Les grans
b. Les menudes
c. Les que tenen càrrega elèctrica
d. Les que no tenen càrrega eléctrica

48. Quina de les següents característiquesNO és pròpia de la reproducció asexual?
a. No hi ha ni fecundació ni gàmetes
b. S’origina només a partir de cèl·lulesespecialitzades haploids
c. Es du a terme a partir de cèl·lulessomàtiques
d. La reproducció asexual fou,probablement, el primer mecanismede reproducció que tingueren elséssers vius

49. Els individus del medi aquàtic queviuen associats adherits al fons formen
el:
a. Plàncton
b. Nèuston
c. Nècton
d. Bentos

50. La densitat d’una població es veu afectada per:
a. La taxa de natalitat
b. La taxa de mortalitat
c. La taxa de migració neta
d. Totes les anteriors

RESERVA:

1. En quin dels següents processos NOintervenen els microfilamentsd’actina?
a. Contracció muscular
b. Moviment ameboide
c. Duplicació dels mitocondris
d. Cariocinesi

2. Els organismes d’una mateixa espècieque ocupen una àrea determinada constitueixen:
a. Un ecosistema
b. Una població
c. Una comunitat
d. Una cadena alimentària


Olimpíada de Biologia
8 de Març del 2008

2ª PART (40% de la qualificació final)

TEXT: Els glúcids: fonts renovables d’energia?
El 1908, Henry Ford va dissenyar el seu model “T” d’automòbil perquè funcionés amb etanol.
Durant la década dels anys trenta, més de dues mil estacions de servei als Estats Units subministraven
gasolina barrejada amb un 12% d’etanol obtingut de la dacsa. Als anys quaranta es va substituir per altres
alcohols, derivats del petroli, que resultaven més econòmics.
El bioetanol és un biocombustible líquid destinat a la utilització com a carburant per a
l’automoció. S’obté de matèries primeres agrícoles riques en glúcids, com ara:
- Plantes amb elevat contingut de sacarosa (canya de sucre i remolatxa).
- Grans rics en polisacàrids de reserva, com ara midó (dacsa, blat, creïlla).
- Deixalles de diversos conreus en què abunden els polisacàrids estructurals com la
cel·lulosa (rostolls, beines i fibres vegetals).
El bioetanol s’aconsegueix industrialment, per fermentació directa en el cas de la sacarosa, o per
fermentació indirecta després d’hidrólisi enzimàtica si es tracta de midó. Els materials cel·lulòsics són,
per la seua abundància, els que actualment presenten un major potencial per a la producció de bioetanol,
però hi ha problemes per a rendibilitzar els processos de la seua transformació prèvia. Pel fet de ser
polisacàrids insolubles i resistents a la hidròlisi enzimàtica requereixen mètodes industrials de
sacarificació, per a la posterior fermentació. Les noves tecnologies aconsegueixen hidrolitzar-los
mitjançant reactors ràpids, de manera industrial.
Alcamí, J.; J. J. Bastero; J. Mª. Gómez de Salazar; Mª. J. Méndez; A. Ogayar & M. Sánchez: Ciencias de la
Naturaleza y la Salud. Biología. 2º Bachillerato. Ed. S.M. Madrid. 2006.
QÜESTIONS SOBRE EL TEXT
1. Explica l’estructura de la cel·lulosa i justifica la necessitat de sometre-la a un procés
de sacarificació.
2. Què és la fermentació alcohólica? Quins organismes la realitzen?
3. Per què diem que el bioetanol és una energia renovable?
4. Esmenta dos avantages i dos inconvenients de la generalització de l’ús de

biocombustibles.III OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA

6 de febrero de 2009
90 preguntas tipo test. Señalar sólo una respuesta.

BLOQUE BIOQUÍMICA

1. ¿Cuál de los nombres define a la lactosa?
a. Beta D galactopiranosil(1-4) alfa-D glucopiranosa.
b. Alfa D galactopiranosil (1-4) beta-D glucopiranosa.
c. Alfa D glucopiranosil (1-4) alfa D galactopiranosa.
d. Nada de lo anterior es cierto.

2. En Biología existen distintos niveles de organización de la materia. Cuando se habla de “la
unión de moléculas que forman un polímero por repetición de unidades que se llaman
monómeros como por ejemplo el almidón” se trata de nivel:
a. Atómico.
b. Molecular.
c. Macromolecular.
d. Celular

3. Las enzimas son:
a. De naturaleza glucolipídica.
b. Moléculas inorgánicas.
c. Cadenas de aminoácidos.
d. Cadenas de nucleótidos.

4. El enlace O-glucosídico se establece:
a. En la ciclación de un monosacárido.
b. Entre los carbonos 1 y 5 de la glucosa.
c. Entre un monosacárido y otro.
d. Entre el agua y un monosacárido.

5. La sacarosa es un disacárido formado por:
a. Glucosa y fructosa.
b. Dos glucosas.
c. Glucosa y galactosa.
d. Galactosa y fructosa.

6. Las moléculas de ADN y ARN contienen:
a. Ribosa.
b. Uracilo.
c. Timina.
d. Grupo fosfato.

7. La estructura primaria de una proteína se mantiene gracias a:
a. El carácter anfótero de los aminoácidos.
b. Los enlaces peptídicos.
c. Los puentes de hidrógeno formados entre distintos aminoácidos.
d. Los enlaces disulfuro.

8. Las proteínas son específicas de cada ser vivo porque:
a. Contienen aminoácidos esenciales.
b. Son diferentes según sea la alimentación del individuo.
c. Vienen determinadas por la información genética.
d. Son enzimas.

9. Los esteroides son:
a. Glúcidos.
b. Lípidos.
c. Proteínas.
d. Ácidos nucleicos.

10. La molécula que transporta los aminoácidos hasta el ribosoma en la síntesis de proteínas se
llama:
a. ARN transferente.
b. ARN ribosomal.
c. ADN de cadena simple.
d. Nada de lo anterior es cierto.

11. El porcentaje de adenina del ADN de Mycobacterium tuberculosis es 18%. ¿Cuál será su
porcentaje de timina?
a. 18%.
b. 82%.
c. 64%.
d. 0 %.

12. El ARNm de una bacteria tiene una longitud de 360 nucleótidos. La proteína que codifica
tendrá:
a. 360 aminoácidos.
b. 120 aminoácidos.
c. 80 aminoácidos.
d. No puede determinarse.

13. El enlace peptídico: Anulada
a. Es un enlace covalente.
b. Es por enlace de puente de hidrógeno.
c. Se da en la pepsina.
d. Es exclusivo de los polímeros de glúcidos.

14. Una proteína que regula el paso de las moléculas a través de la membrana como le ocurre a
la hemoglobina:
a. Es una permeasa.
b. Tiene función enzimática.
c. Es una proteína no porfirínica.
d. Nada de lo anterior es cierto.

15. Los aminoácidos:
a. Son 50.
b. Son anfóteros.
c. Están agrupados en tripletes.
d. Son anfipáticos.


16. Los biocatalizadores:
a. Reducen la energía de activación facilitando la reacción enzima-substrato.
b. Aumentan la energía de activación facilitando la reacción enzima-substrato.
c. Suben la temperatura.
d. Disminuyen la temperatura.

17. Algunas enzimas, frente a pequeños incrementos de algunas sustancias, aumentan
considerablemente la velocidad de reacción. Este efecto se llama:
a. Efecto Tyndall.
b. Efecto alostérico.
c. Especificidad absoluta.
d. Inhibidor de la reacción enzimática.

18. Al movimiento caótico que tienen las partículas coloidales en el seno de un líquido se le
llama:
a. Viscosidad.
b. Movimiento browniano.
c. Electroforesis.
d. Adsorción dinámica.

19. ¿Para que utilizan los seres vivos los sistemas tampón?
a. Para mantener su pH constante.
b. Para conseguir un medio ácido.
c. Para regular el paso a través de membrana.
d. Nada de lo anterior es cierto.

20. La celulosa es:
a. Un disacárido.
b. Un monosacárido.
c. Un polisacárido de origen animal.
d. Un polisacárido de origen vegetal.

BLOQUE CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA

21. La bomba de Na+/K+ transporta iones entre la neurona y el exterior y gasta una molécula de
ATP moviendo:
a. Tres Na+ hacia dentro de la célula y dos K+ hacia fuera de la misma.
b. Al contrario de lo anterior.
c. Solo transporta K+ hacia el exterior de la célula.
d. Nada de lo anterior es cierto.

22. Observa la siguiente figura y responde:
a. 01 aparato de Golgi, 02 retículo endoplasmático liso, 06 retículo endoplasmático rugoso.
b. 05 mitocondrias, 07 nucleolo, 03 flagelo.
c. 07 centrosoma, 06 Aparato de Golgi.
d. Nada de lo anterior es cierto.

23. Las bacterias pertenecen al reino de:
a. Protistas.
b. Metazoos.
c. Moneras.
d. Cianofíceas.

24. Los primeros organismos vivos debieron ser:
a. Eucariotas.
b. Autótrofos.
c. Heterótrofos.
d. Fotosintéticos.

25. En el desarrollo embrionario, la gástrula contiene una cavidad que comunica con el exterior
por el blastoporo denominada:
a. Celoma.
b. Blastocele.
c. Arquénteron.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

26. La membrana plasmática está formada por una:
a. Doble capa simétrica de lípidos y proteínas.
b. Capa simple de glúcidos y proteínas.
c. Doble capa asimétrica de lípidos.
d. Doble capa asimétrica conocida como “Mosaico Fluido”.

27. La pared celulósica es propia de:
a. Bacterias.
b. Células vegetales.
c. Células animales.
d. Todas las células eucarióticas.

28. Los ribosomas son orgánulos celulares que:
a. Intervienen en la síntesis de proteínas.
b. Son exclusivos de las células eucarióticas.
c. Trabajan en el núcleo de la célula.
d. Están en los cromosomas.

29. El aparato de Golgi:
a. Está formado por dictiosomas.
b. Interviene en la meiosis.
c. Se localiza en el núcleo de las células.
d. Forma el centrómero.

30. Los lisosomas son vesículas membranosas que:
a. Contienen enzimas hidrolíticas para la digestión intracelular.
b. Forman la cadena respiratoria.
c. Forman parte de los cilios y flagelos de la célula.
d. Son cromosomas metacéntricos.

31. La cromatina está formada por:
a. Fibras de ADN empaquetadas con proteínas.
b. Fibras de ARN con proteínas.
c. Fibras de colágeno.
d. Fibras de ADN.

32. Se denomina estroma a:
a. El interior fluido de los cloroplastos.
b. A la matriz de las mitocondrias.
c. El interior de las vacuolas.
d. El líquido que forma el citoplasma.

33. En las células del tejido glandular estará muy desarrollado:
a. El centrosoma.
b. El aparato de Golgi.
c. El número de cromosomas.
d. El citoplasma.

34. El citoesqueleto es:
a. Un conjunto de microfibrillas y de microtúbulos para dar forma a la célula.
b. La estructura esquelética propia de animales inferiores.
c. La envoltura lipídica de las células musculares.
d. Nada de lo anterior es correcto.

35. El código genético que atribuye un aminoácido a un triplete de bases nitrogenadas, lo descifró:
a. Santiago Ramón y Cajal.
b. Severo Ochoa.
c. Mendel.
d. Watson y Crick.

36. El proceso de división del citoplasma para formar dos nuevas células se llama:
a. División celular.
b. Citocinesis.
c. Telofase.
d. Interfase.

37. En las células vegetales, a través de la pared celular, se establecen puentes citoplasmáticos
que se denominan:
a. Desmosomas.
b. Hendiduras o uniones GAP.
c. Plasmodesmos.
d. Uniones ocluyentes.

38. ¿Cuál de los siguientes orgánulos es considerado como el aparato digestivo celular?
a. Aparato de Golgi.
b. Mitocondrias.
c. Lisosomas.
d. Centrosomas.

39. Que afirmación es falsa respecto al nucleolo:
a. Estructura densa y esférica.
b. Visible al microscopio óptico durante interfase y profase.
c. Su número varía según las especies.
d. Su función es la síntesis del ARN mensajero.

40. Durante la profase de la meiosis los cromosomas homólogos se aparean y se forman las
llamadas tétradas: cuatro cromátidas alineadas sin llegar a tocarse; se produce entonces el
fenómeno llamado:
a. Diplotene.
b. Crossing over o sobrecruzamiento.
c. Diacinesis.
d. Paquitene.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL

41. Los peces óseos poseen mecanismos para adaptarse a los problemas osmóticos. Identifica la
opción correcta:
a. Los peces de agua dulce expulsan orina hipertónica.
b. Los peces de agua salada expulsan orina hipertónica.
c. Los peces de agua salada expulsan orina hipotónica y sales por las branquias.
d. Son correctas a y b.

42. A pesar de la mala fama del colesterol, la carencia de esta molécula podría estar relacionada
con múltiples disfunciones. Señala aquella que no supone un problema fisiológico:
a. Desestructuración de las membranas celulares por aumento de la fluidez.
b. Deficiente formación de hormonas sexuales.
c. Dificultad en la formación de ateromas.
d. Deficiente formación de hormonas corticosteroides.

43. El sistema linfático de los vertebrados no realiza la/s siguiente/s función/es:
a. Transporte de lípidos hacia el hígado.
b. Drenaje de los tejidos.
c. Maduración de los linfocitos.
d. Son falsas a y b.

44. La inyección en vena de una sustancia ácida desencadena el siguiente proceso:
a. El ión bicarbonato acepta H+ y genera ácido carbónico.
b. La concentración de CO2 aumenta y, por tanto, la frecuencia respiratoria.
c. La concentración de CO2 disminuye y, por tanto, la frecuencia respiratoria.
d. Son ciertas a y b.

45. La eliminación de sustancias de desecho nitrogenadas se realiza:
a. En forma de amoniaco en peces de agua dulce.
b. En forma de urea en todos los animales.
c. En forma de ácido úrico en aves.
d. Sólo es falsa la respuesta b.

46. En humanos la liberación de gonadotropinas en la adenohipófisis:
a. Está regulada por una glándula neurosecretora que libera neurohormonas cuando
disminuye en sangre la concentración de hormonas sexuales.
b. Se produce exclusivamente por estímulos nerviosos.
c. Se inicia en la pubertad determinando la aparición de los caracteres sexuales primarios.
d. Está estimulada positivamente por el hipotálamo cuando aumenta la concentración de
hormonas sexuales en sangre.

47. La digestión enzimática del glucógeno en vertebrados se produce:
a. En el estómago por la acción del jugo gástrico.
b. En todo el intestino por la acción de la amilasa pancreática.
c. En el duodeno por acción de la bilis y la amilasa intestinal.
d. En la boca y en el duodeno por acción de las amilasas.

48. Elige entre las opciones la que completaría la siguiente frase: “Los sucesos que ocurren en la
_____________ son los que más se parecen a los de la mitosis, excepto que las células son
siempre ______________”
a. Interfase // diploides.
b. Interfase // haploides.
c. Meiosis II // haploides.
d. Meiosis II // diploides.

49. En la meiosis se producen células reproductoras:
a. Con igual número e iguales cromosomas que la célula madre.
b. Con distinto número e iguales cromosomas que la célula madre.
c. Con igual número y diferentes cromosomas que la célula madre.
d. Con distinto número y diferentes cromosomas que la célula madre.

50. El proceso con el que se inicia el desarrollo embrionario se llama:
a. Gastrulación.
b. Segmentación.
c. Metamorfosis.
d. Organogénesis.

51. Un sistema circulatorio completo es aquel en el que:
a. La sangre pasa dos veces por el corazón en un recorrido completo.
b. La sangre oxigenada se mezcla con la sangre sin oxigenar.
c. La sangre pasa una vez por el corazón en un recorrido completo.
d. La sangre oxigenada no se mezcla con la sangre sin oxigenar.

52. En la reproducción asexual:
a. Se forman muchos gametos morfológicamente iguales.
b. Se forman muchos gametos genéticamente iguales.
c. Se forman muchos gametos morfológicamente diferentes.
d. Ninguna afirmación es correcta.

53. En la boca los alimentos sufren una transformación:
a. Química.
b. Mecánica.
c. Química y mecánica.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

54. De las siguientes glándulas ¿cuáles son endocrinas?
a. Sudoríparas y mamarias.
b. Mamarias y gástricas.
c. Tiroides y suprarrenales.
d. Gástricas y tiroides.

55. Los receptores auditivos situados en el oído interno se agrupan en el llamado:
a. Corpúsculo de Vater-Pacini.
b. Órgano de Corti.
c. Corpúsculo de Ruffini.
d. Corpúsculo de Krause.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL

56. En una célula vegetal en división, señala el orgánulo implicado en la formación de la lámina
media:
a. Retículo endoplasmático.
b. Aparato de Golgi.
c. Pared celular.
d. Centríolos.

57. En la reproducción de las espermafitas angiospermas:
a. Se produce una doble fecundación tras la cual se generará un embrión diploide y un
tejido triploide.
b. Se produce la fusión del grano de polen con la oosfera.
c. El grano de polen mediante la polinización pasa del gineceo de una flor al androceo de otra o
de la misma planta.
d. Son ciertas a y c.

58. En la nutrición de las plantas se lleva a cabo uno de los siguientes procesos:
a. Transporte de la savia bruta por el floema.
b. Absorción de agua y sales minerales que forman la savia elaborada.
c. Transpiración en las hojas que interviene en el transporte de la savia bruta.
d. Transporte de agua y sales minerales por los tubos del xilema, los cuales están formados por
tubos cribosos.

59. El CO2 que captan las plantas se incorpora a la:
a. Ribosa.
b. Ribulosa 1-5 difosfato.
c. Desoxirribosa.
d. Rubisco (Ribulosa 1-5 difosfato carboxilasa).

60. Indica el tipo de tejido vegetal que se adecua mejor a la siguiente definición “tejido de sostén
de zonas adultas”:
a. Parénquima.
b. Meristemo.
c. Colénquima.
d. Esclerénquima.

61. Señala la frase correcta:
a. Todas las plantas y todos los animales respiran.
b. Todas las plantas y todos los animales son heterótrofos.
c. Algunas plantas y algunos animales son autótrofos.
d. Algunas plantas y algunos animales fotosintetizan.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionada con la fotosíntesis es verdadera?
a. Es un proceso catabólico.
b. Se transforma materia orgánica en inorgánica.
c. Se libera CO2 como producto residual.
d. Se transforma la energía luminosa en energía química.

63. ¿Qué diferencia existe entre una espora y un gameto?
a. Que la espora se produce por meiosis y el gameto por mitosis.
b. Que la espora, al germinar, da lugar a un nuevo individuo y el gameto, al fusionarse con
otro, da lugar a un cigoto.
c. Que la espora se fusiona con otra para dar un nuevo individuo y el gameto, al germinar, da
lugar a un nuevo individuo.
d. Que las esporas son haploides y los gametos diploides.

64. Señala la frase correcta:
a. La savia elaborada está formada por el agua y las sales minerales.
b. La savia elaborada tiene una circulación ascendente por el tallo.
c. El mecanismo de entrada de agua a la raíz es la ósmosis.
d. El dióxido de carbono se expulsa por los estomas durante la fotosíntesis.

65. Las nastias son:
a. Movimientos del vegetal hacia un estímulo.
b. Movimientos de parte del vegetal hacia un estímulo.
c. Movimientos de los seres unicelulares hacia la luz.
d. Ninguna de los anteriores es cierta.

66. Un ser vivo talofito es:
a. Un vegetal autótrofo.
b. Un vegetal que presenta un cuerpo con estructura de talo.
c. Un vegetal con raíz, tallo y hojas.
d. Ninguno de los anteriores.

67. La fotosíntesis es:
a. Un proceso metabólico autótrofo que sintetiza materia orgánica a partir de inorgánica.
b. Un proceso metabólico autótrofo que transforma energía luminosa en química de enlace.
c. Un proceso metabólico heterótrofo que obtiene energía química a partir de la materia orgánica.
d. Un proceso en el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica del medio y de la energía química procedente de la transformación de la luz.

68. Los espermatófitos son vegetales que poseen:
a. Flores y frutos.
b. Frutos.
c. Semillas.
d. Flores.

69. El trigo y el arroz son:
a. Hojas modificadas.
b. Raíces.
c. Frutos.
d. Semillas.

70. El agua y las sales minerales penetran en la raíz por:
a. El agua por transporte activo y las sales por ósmosis.
b. En los dos casos por ósmosis.
c. El agua por ósmosis y las sales por transporte activo.
d. En los dos casos por transporte activo.

BLOQUE TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

71. El VIH:
a. Es un retrovirus portador, junto a su genoma, de los enzimas transcriptasa inversa,
integrasa y endonucleasa.
b. Es un coronavirus de ARN que parasita los linfocitos T.
c. Es un virus envuelto con ADN, portador de los enzimas integrasa y endonucleasa.
d. Es un adenovirus cuya vía de transmisión más frecuente es la sexual.

72. Pteridium aquilinum es un helecho común en los bosques de coníferas; en este grupo:
a. El gametofito es pluricelular y se forma por divisiones mitóticas de las meiosporas.
b. El esporofito es diploide y se forma tras divisiones mitóticas del cigoto.
c. El gametofito forma gametos por división meiótica.
d. Las respuestas a y b son verdaderas.

73. Las primeras células que aparecieron en la Tierra hace, aproximadamente, 4000-3500
millones de años, probablemente, presentaban la siguiente característica:
a. Realizaban la fotosíntesis.
b. Poseían ARN en su núcleo.
c. Obtenían la energía mediante la respiración aerobia.
d. Su nutrición era de tipo heterótrofa.

74. Las Angiospermas se caracterizan por:
a. Tener semillas desnudas.
b. Tener semillas encerradas en un fruto.
c. Carecer de semillas.
d. Reproducirse mediante esporas.

75. El Phyllum Artropoda (Artrópodos) se caracteriza por:
a. Tener un cuerpo blando con apéndices.
b. Tener apéndices articulados.
c. Tener un cuerpo protegido por un caparazón sin apéndices.
d. Tener un cuerpo blando sin apéndices.

76. Los ascomicetos tienen:
a. Hifas tabicadas y reproducción sexual.
b. Hifas tabicadas pero no reproducción sexual.
c. Hifas sin tabicar y reproducción sexual.
d. Hifas sin tabicar pero no reproducción sexual.

77. Todas las traqueofitas son:
a. Fanerógamas.
b. Espermatofitas.
c. Cormofitas.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

78. La especiación se origina por:
a. Aislamiento reproductivo.
b. Mutaciones puntuales.
c. Herencia de los caracteres adquiridos continuadamente
d. La superioridad hereditaria de algunos individuos

79. Las bacterias que obtienen la energía y la materia de reacciones químicas y materia
inorgánica respectivamente se denominan:
a. Fotolitótrofas.
b. Quimiorganótrofas.
c. Quimiolitótrofas.
d. Fotoorganótrofas.

80. Un virus nunca tendrá:
a. ADN y proteínas.
b. ARN y retrotranscriptasas.
c. ARN y ADN.
d. ARN bicatenario.

BLOQUE MEDIO AMBIENTE

81. La línea o área que separa un ecosistema de otro vecino tiene la tendencia a poseer más
especies que los ecosistemas adyacentes; en ellos se agrupan especies de uno y otro
ecosistema. Este fenómeno se llama:
a. Ecotono.
b. Efecto de borde.
c. Efecto sumatorio.
d. Biotopo.

82. Los animales capaces de mantener constante la temperatura se llaman:
a. Homeotermos.
b. Poiquilotermos.
c. Estenotermos.
d. Isotermos.

83. Las plantas adaptadas a vivir en la sombra y que por ello ocupan los estratos inferiores se
llaman:
a. Fotófilas.
b. Heliófilas.
c. Esciófilas.
d. Afóticas.

84. El flujo de alimento que pasa de un nivel trófico al siguiente en un ecosistema es de un:
a. 10 %.
b. 30 %.
c. 40 %.
d. 100%.

85. En un ecosistema el cociente entre producción y biomasa se llama:
a. Producción primaria.
b. Productividad.
c. Producción neta.
d. Nada de lo anterior es cierto.

86. “Todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades
básicas y otras necesidades fruto de sus apetencias o deseos”, se llama:
a. Consumo.
b. Explotación.
c. Producción.
d. Recurso.

87. El porcentaje de la radiación solar reflejada por la Tierra del total de la que incide procedente
del sol se llama:
a. Reflexión.
b. Refracción.
c. Albedo.
d. Efecto invernadero.

88. “Cualquier modificación tanto en la composición como en las condiciones del entorno
introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente,
resulta dañada su calidad inicial”. Se llama:
a. Contaminación.
b. Sobreexplotación.
c. Impacto.
d. Alteración.

89. “El crecimiento de una especie vegetal se ve limitado por un único elemento que se
encuentra en cantidad inferior a la mínima necesaria y que actúa como un factor limitante”. Esto
se llama:
a. Límite de supervivencia.
b. Ley de mínimo.
c. Determinante principal.
d. Factor reductivo.

90. De los ciclos biogeoquímicos, uno de ellos se considera como un recurso no renovable por lo
lento de su proceso de liberación; Este es el ciclo de:
a. Fósforo.
b. Nitrógeno.
c. Carbono.
d. Azufre.
No hay comentarios: